Dražba rodinného domu v Oščadnici Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
09.12.2020 11:15
Miesto dražby:
Salónik na 1. poschodí, DOM ODBOROV, spol. s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
23.11.2020 08:00
Druhá obhliadka:
08.12.2020 09:00
Najnižšie podanie:
46 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
46 200 €
Dražobná zábezpeka:
13 000 €
Okres:
Čadca
Obec:
Oščadnica
Katastrálne územie:
Oščadnica
Ulica:
Oščadnica 598

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Čadca, obec: Oščadnica, katastrálne územie: Oščadnica, zapísané v evidencii Okresného úradu Čadca, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 11354, a to konkrétne:

  • rod. dom čs. 598 so súpisným číslom 598 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 9983/1 o výmere 840 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 9983/3 o výmere 67 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 9983/1 o výmere 840 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 9983/3 o výmere 67 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 598, kat. územie Oščadnica

Jedná sa o samostatne stojaci čiastočne podpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a s obytným podkrovím. Pri predpokladanej dobe výstavby 3 roky je začiatok užívania rodinného domu stanovený na rok 1972.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.PP (suterén): kotolňa, dva sklady, chov hydiny.

Zastavaná plocha 1. PP je 74,96 m2.

1. NP (prízemie): zádverie, predsieň,  schodisko, chodba, tri izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha 1. NP je 117,47 m2.

Podkrovie: schodisko, chodba, tri izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC

Zastavaná plocha podkrovia je 98,90 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Dom je založený na betónových základoch s izoláciou, založenie je v priemernej hĺbke do 100 cm. Zvislé murivo v suteréne je z kombinácie z monolitického betónu a škvárobetónových tvárnic. V nadzemných podlažiach sú murované tehlové priečky v hrúbke do 40 cm. Vnútorné omietky sú hladké, v suteréne bez omietok. Strop nad suterénom a prízemím je železobetónový s rovným podhľadom. Strop nad podkrovím je drevený trámový s rovným podhľadom, v časti skosený kopírujúci strešnú rovinu. Krov je drevený sedlový hambálkový s vikiermi. Strešná krytina je z pozinkovaného plechu vrátane klampiarskych konštrukcií. Schody do suterénu sú betónové a do podkrovia sú železobetónové s keramickou dlažbou, drevené sklápacie. Dvere sú drevené rámové, na prízemí dyhované. Okná v suteréne sú drevené dvojité, v nadzemných podlažiach plastové. Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové, v ostatných priestoroch je keramická dlažba a v suteréne betónová. Ústredné vykurovanie je cez liatinové radiátory na prízemí, v podkroví sú oceľové. Zdrojom vykurovania je kotol na pevné palivo. Elektrická inštalácia je svetelná, pričom  na prízemí  aj motorická. Rozvod vody je z pozinkovaného potrubia na prízemí a v podkroví je z plastového. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Kanalizácia je z plastového potrubia odvedená do žumpy. Fasádna omietka je na báze brizolitu, v suteréne hladká. V kuchyni na prízemí je kuchynská linka na báze dreva dĺžky 175 cm, nerezový drez s pákovou batériou, elektrický sporák Fiko a keramický obklad. V kuchyne v podkroví je kuchynská linka na báze dreva dĺžky 200 cm, nerezový drez s pákovou batériou, elektrický sporák so sklokeramickou platňou Zannussi, digestor Mora, keramický obklad. V kúpeľni s WC na prízemí je smaltovaná vaňa, umývadlo, pákové batérie, splachovací záchod, keramický obklad 150 cm vrátane vane. V kúpeľni v podkroví je rohová plastová vaňa, keramický obklad, umývadlo, pákové batérie. Elektrický rozvádzač je s ističmi. V suteréne je jeden sporák na pevné palivo. Orientácia obytných miestností je na východ a juh. Stavba je odkanalizovaná do žumpy a pitnou vodou je zásobovaná zo studne.

 

2. Hospodárska budova

Je umiestnená na parc. reg. „C“ č. 9983/3, pričom je využívaná prevažne na drobnochov. Stavba je zakreslená v katastrálnej mape a je zapísaná v liste vlastníctva ako stavba bez súpisného čísla. Stavba je prízemná s čiastočným podpivničením. Do užívania bola daná v roku 1948. 

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha 1. PP je 10,76 m2.

Zastavaná plocha 1. NP je 65,70 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Stavba má kamenné základy. Zvislé konštrukcie v suteréne sú z opracovaného kameňa, na prízemí drevené zrubové. Strop je trámčekový, nad suterénom kamenný klenbový, drevený sedlový hambálkový krov so strešnou krytinou s pozinkovaným plechom. Dvere sú rámové, jednoduché okno, zvlakové vráta.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Drobná stavba

Drobná stavba s jedným nadzemným podlažím je umiestnená na parc. reg. „C“ č. 9983/1. Stavba je zakreslená v katastrálnej mape, ale nie je zapísaná na liste vlastníctva. Do užívania bola daná v roku 1984. 

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha 1. NP je 20,98 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Stavba má betónové základy. Zvislé konštrukcie sú drevené stĺpikové jednostranne obité. Stavba má sedlový hambálkový krov. Strešná krytina je z pogumovaných šablón. Dvere sú drevené zvlakové. Okno je jednoduché. Podlaha je z udusanej hliny. Stavba je z vonkajšej strany namorená.

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácii.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.