Pripravujeme dražbu rodinného domu v Prievidzi Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Prievidza
Obec:
Prievidza
Katastrálne územie:
Prievidza
Ulica:
J. G. Tajovského 21
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prievidza, obec: Prievidza, katastrálne územie: Prievidza, zapísané v evidencii Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5387, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 20557 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 3822 o výmere 298 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 3822 o výmere 298 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.