Pripravujeme dražbu bytu na Rastislavovej ulici v Košiciach! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Košice IV
Obec:
Košice-Juh
Katastrálne územie:
Skladná
Ulica:
Rastislavova 746/1

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice IV, obec: Košice - Juh, katastrálne územie: Skladná, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10861, a to konkrétne:

  • byt č. 51 nachádzajúci sa na 4.p. obytného domu Rastislavova 1,3 so súpisným číslom 746, vchod: 1 v obci Košice (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1277 o výmere 221 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 1278 o výmere 237 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 1782/100000.