Opakovaná dražba priemyselného areálu na Rozvojovej ulici v Košiciach Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
01.10.2020 11:45
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť na 2. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
09.09.2020 11:00
Druhá obhliadka:
28.09.2020 11:00
Najnižšie podanie:
2 048 000 €
Minimálne prihodenie:
5 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
2 560 000 €
Dražobná zábezpeka:
49 000 €
Okres:
Košice IV
Obec:
Košice-Juh
Katastrálne územie:
Južné Mesto
Ulica:
Rozvojová 2

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice IV, obec: Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 14379, a to konkrétne:

 • budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/68 o výmere 597 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/69 o výmere 1074 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/70 o výmere 1067 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • hala so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/71 o výmere 743 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • garáž so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/73 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • studňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/72 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/17 o výmere 2690 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/68 o výmere 597 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/69 o výmere 1074 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/70 o výmere 1067 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/71 o výmere 743 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/72 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/73 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/85 o výmere 70 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/87 o výmere 11269 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/91 o výmere 299 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/347 o výmere 1191 m2, druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/584 o výmere 253 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/585 o výmere 102 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/586 o výmere 97 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/587 o výmere 14 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/588 o výmere 26 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/589 o výmere 27 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/590 o výmere 243 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/591 o výmere 1401 m2, druh pozemku: ostatná plocha.

Opis predmetu dražby

Ide o komplex prevádzkových budov v areáli fy STEEL TRANS a.s., Rozvojová č. 8, v Košiciach, kde sú budovy  využívané na rôzne účely. Prevádzkový areál spoločnosti STEEL TRANS a.s. sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Košice na Rozvojovej ulici č. 8, v zástavbe obdobných prevádzkových areálov, budov pre ľahkú výrobu a budov pre poskytovanie služieb, na okraji centra Košíc.

 

 1. Administratívna budova s. č. 2066 na parc. č. 449/68

Ide o dvojpodlažnú administratívnu budovu pri vstupe do areálu. Postavená je na betónových základových pásoch. Obvodové murivo je predsadené z plynosilikátových panelov. Fasádna omietka je pôvodná striekaná. Stop nad I.NP                 a II.NP je ŽB prefabrikovaný. Schodisko je dvojramenné doskové. Výplňové okenné konštrukcie sú zdvojené drevené. Podlahy v kanceláriách a v ostatných miestnostiach sú betónové. Strecha je plochá spádovaná s mäkkou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Na podlažiach sú nefunkčné sociálne zariadenia, bez zariaďovacích predmetov. Na stenách je keramický obklad. Vykurovanie bolo ústredné cez panelové plechové radiátory. Ohrev vody bol cez ELI bojler. Budova je dlhší čas neužívaná, neudržiavaná, vybúrané boli priečky a podlahy na II.NP. Budova si vyžaduje rozsiahle stavebné úpravy a nie je možná prenájmu. Budova bola daná do užívania v roku 1994. Predpokladaná životnosť je 80 rokov.

 

Dispozičné riešenie:

V I.NP sa nachádzajú vstupné priestory, schodisko, chodba, sociálne zariadenia, kuchyňa, jedáleň a kancelárske priestory.

Zastavaná plocha je 586,16 m2.

V II.NP sa nachádzajú sociálne zariadenia a kancelárske priestory.

Zastavaná plocha je 586,16 m2.

 

 1. Dvojloďová opravárenská hala 4, s. č. 2066 na p. č. 449/69

Opravárenská hala je postavená na parc. č. 449/69 na ľavej strane od vstupu do areálu spoločnosti. Slúži na opravy                         a údržbu nákladných vozidiel s administratívno sociálnou časťou.

Ide o dvojloďovú halu, vstup do dvoch hál je z dvornej časti areálu. Nosnú konštrukciu haly tvorí ŽB tyčový skelet, ktorý pozostáva zo ŽB stĺpov, ŽB prievlakov, na ktorých sú osadené plnostenné sedlové väzníky. Na väzníkoch sú prefabrikované rebrové panely s mäkkou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia fasáda je zateplená a omietka je zdrsnená, šľachtená. Rozpon lodí je 12,0 m na šírku a 6,0 m rozpon polí na dĺžku. Po dĺžke je 7 polí. Nosné stĺpy sú osadené do základových pätiek a obvodové murivo je predsadené a opreté o ŽB prah. Vnútorné omietky sú hladké. Podlahy v opravárenskej časti sú drátobetónové, leštené. V prevádzkovej administratívnej časti sú textilné a v ostatných častiach je keramická dlažba. Sociálne časti sú vybavené zariaďovacími predmetmi a obkladmi na stenách. V kuchynskej časti nie je zariadenie. Výplňové okenné konštrukcie sú plastové. Vnútorné dvere sú plné, osadené do oceľových zárubní. Vráta sú hliníkovo – plastové, výsuvné. Vykurovanie je ústredné - 4x plynové kotly zo vstavanej kotolne. Ohrev TUV je pomocou ELI bojlerov. V prevádzkovo - administratívnej časti je sadrokartónový podhľad. Nad častou je znížený strop a vytvorený priestor II.N.P., v ktorom sa nachádza archív. Strop je na kovovej kostre a trapézovom plechu a ŽB doske. V hale sú rozvody svetelnej a motorickej ELI z vlastného agregátu. Voda je z vlastnej studne, ktorá sa nachádza v areáli.

Hala bola daná do užívania v roku 1992. Predpokladaná životnosť haly je stanovená na 70 rokov.

Zastavaná plocha je 1047,96 m2.

 

 

 1. Dvojloďová opravárenská hala 1, s. č. 2066 na p. č. 449/70

Opravárenská hala je postavená na parc. č. 449/70, na ľavej strane od vstupu do areálu spoločnosti. Slúži na opravy                       a údržbu nákladných vozidiel s administratívno sociálnou časťou.

Ide o dvojloďovú halu, vstup do dvoch hál je z dvornej časti areálu. Nosnú konštrukciu haly tvorí ŽB tyčový skelet, ktorý pozostáva zo ŽB stĺpov, ŽB prievlakov, na ktorých sú osadené plnostenné sedlové väzníky. Na väzníkoch sú prefabrikované rebrové panely s mäkkou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia fasáda je zateplená a omietka je zdrsnená, šľachtená. Rozpon lodí je 12,0 m na šírku a 6,0 m rozpon polí na dĺžku. Po dĺžke je 7 polí. Nosné stĺpy sú osadené do základových pätiek a obvodové murivo je predsadené a opreté o ŽB prah. Vnútorné omietky sú hladké. Podlahy v opravárenskej časti sú drátobetónové, leštené. V prevádzkovej administratívnej časti sú textilné a v ostatných častiach je keramická dlažba. Sociálne časti sú vybavené zariaďovacími predmetmi a obkladmi na stenách. Výplňové okenné konštrukcie sú plastové. Vnútorné dvere sú plné, osadené do oceľových zárubní. Vráta sú hliníkovo - plastové výsuvné. Vykurovanie je ústredné cez panelové plechové radiátory a teplovzdušné fukáre. Ohrev TUV je pomocou ELI bojlerov. V hale sú rozvody svetelnej a motorickej ELI z vlastného agregátu. Voda je z vlastnej studne, ktorá sa nachádza v areáli. Hala bola daná do užívania v roku 1992. Predpokladaná životnosť haly je stanovená na 70 rokov.

Zastavaná plocha je 1047,96 m2.

 

 1. Skladovacia hala oceľová s. č. 2066 na p. č. 449/71

Skladovacia hala je jednoloďová, nachádzajúca sa na p. č. 449/71. Nosnú konštrukciu haly tvoria oceľové stĺpy a oceľové priehradové sedlové väzníky. Rozpätie haly je 12,0 m a na dĺžku je 15 polí s rozpätím 4,0 m. Obvodový plášť je murovaný z pórobetónových tvárnic a tehál v hr. 30 cm. Vonkajšia fasádna omietka je hrubá, vnútorná je hladká. Podlaha je betónová s poterom. Strešná krytina je z trapézového plechu. Výplňové okenné konštrukcie sú jednoduché oceľové. Vráta sú plechové otváravé. V hale sú rozvody ELI.

Zastavaná plocha je 745,38 m2.

 

 1. Čerpacia stanica bez s. č. na p. č. 449/72

Ide o prízemnú budovu čerpacej stanice, ktorá je po rekonštrukcií pôvodnej stavby studne z roku 2007. Budova je postavená na betónových základoch. Murivo je murované, tehlové s vonkajším zateplením. Strop tvorí ŽB doska, ktorá je v spáde, vnútorné omietky sú hladké. Krytina na streche je živičná. V budove sú rozvody vody a ELI. Vonkajšia fasádna omietka je šľachtená. Dvere sú plechové a výplňové okenné konštrukcie sú jednoduché. Podlaha je betónová.

Zastavaná plocha je 15,71 m2.

 

 1. Sklady s. č. 2066 na p. č. 449/73 (bývalé garáže)

Ide o štyri prepojené prefabrikované, priestorové bunky, ktoré sú postavené na spevnenom betónovom podklade. Nosná konštrukcia je celobetónová. Vonkajšia a vnútorná omietka je hladká. Podlaha je betónová. V čelnej sčasti sú otvory domurované a osadené sú plechové dvere. V skladoch sú rozvody svetelnej ELI.

Zastavaná plocha je 74,02 m2.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

 1. Oplotenie areálu na p. č. 449/17: Ide o oplotenie areálu, ktoré pozostáva z betónových stĺpikov a výplne z prefabrikovaných dosiek, do výšky 1,80 m. Ide o oplotenie zo severnej strany areálu.
 2. Oplotenie areálu na p. č. 449/17: Ide o oplotenie areálu, ktoré pozostáva z oceľových stĺpikov a výplne z trapézového plechu, do výšky 2,0 m. Ide o oplotenie z južnej a západnej strany areálu. Oceľové stĺpiky sú obetónované. Oplotenie je pri vstupnej časti opatrené kovovými vrátami a vrátkami z kovovej kostry a kovových profilov.
 3. Studňa: Ide o vŕtanú studňu hĺbky 46 m, priemeru 250 mm, s ELI čerpadlom.
 4. Spevnené plochy vnútroareálové, na p. č. 449/87: Ide o spevnené vnútroareálové plochy z asfaltobetónu hr.                    50 mm.
 5. Spevnené plochy a parkoviská na p. č. 499/17: Ide o spevnené plochy z betónovej dlažby za budovou na p. č. 449/17.
 6. Vodovodná prípojka: Ide o prípojku vody od miesta odberu - studne k jednotlivým budovám.
 7. Vodomerná šachta: Ide o betónovú vodomernú šachtu o celkovom objeme 2,50 m3.
 8. Kanalizačná prípojka: Ide o kanalizačnú prípojku dažďovej kanalizácie zo spevnených plôch areálu do verejného zberača cez areál.
 9. Vodovodná prípojka - úžitkovej vody: Ide o prípojku úžitkovej vody od miesta odberu k jednotlivým budovám.
 10. Kanalizačná prípojka 2x: Ide o kanalizačnú prípojku dažďovej kanalizácie zo spevnených plôch areálu do verejného zberača cez areál.
 11. Odlučovač ropných látok: Ide o odlučovač ropných látok v areáli KLARTEC KL 160/3 SII o objeme 49 m3.
 12. Prípojka plynu: Ide o prípojku plynu od HUP po areáli k jednotlivým budovám.
 13. Prípojka ELI NN: Ide o prípojku ELI NN zemnú, od stĺpovej TRAFO k budovám v areáli.
 14. Vnútroareálové komunikácie: Ide o spevnenú plochu v areály na betónovom podklade a s povrchom                              z asfaltobetónu.
Predmet dražby je celkovo vo vyhovujúcom technickom stave, priebežne je udržiavaný, okrem administratívnej budovy, ktorá je v štádiu stavebných úprav.