Dražba pozemku v priemyselnej zóne v Košiciach (Južné Mesto) Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.07.2020 09:45
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť na 2. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
01.07.2020 09:30
Druhá obhliadka:
17.07.2020 09:30
Najnižšie podanie:
13 100 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
13 100 €
Dražobná zábezpeka:
3 500 €
Okres:
Košice IV
Obec:
Košice-Juh
Katastrálne územie:
Južné Mesto
Ulica:
Rozvojová 2

Predmet dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese: Košice IV, obec: Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, tak ako je zapísaná v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 14379, a to konkrétne:

Opis predmetu dražby

Ide o pozemok parcely CKN č. 499/606, ktorý je na liste vlastníctva zapísaný ako zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúca sa v zastavanom území Mesta Košice v priemyselnej zóne mesta. Pozemok je rovinatý, obkolesený je zo všetkých strán zástavbou prevádzkových budov. V lokalite v ktorej sa budovy nachádzajú je vybudovaná komplexná sieť technického a občianskeho vybavenia. Ďalšie možné využitie pozemku je determinované jeho doterajším využitím. V danej lokalite aktuálne prevláda zástavba nebytových budov, vybudované sú verejné siete vody, kanalizácie a ELI.

Pozemok je v zastavanej zóne mesta o celkovej výmere 164 m2

Koeficient intenzity využitia:

- rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným vybavením, - rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so štandardným vybavením.

Koeficient funkčného využitia:
  • výrobné územia s prevahou plôch pre priemyselnú výrobu a sklady (priemyselná poloha), plochy určené pre verejné dopravné a technické vybavenie.

 

 

 

Koeficient technickej infraštruktúry pozemku:

  • dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu).
Stav predmetu dražby celkovo zodpovedá jeho funkčnému a technickému využitiu v zmysle zápisu na liste vlastníctva.