Pripravujeme dražbu rodinného domu v Zlatých Moravciach Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Zlaté Moravce
Obec:
Zlaté Moravce
Katastrálne územie:
Prílepy
Ulica:
Obecná 15
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

A) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zlaté Moravce, obec: Zlaté Moravce, katastrálne územie: Prílepy, zapísané v evidencii Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3861, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 174 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 385/3 o výmere 432 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

a

B) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zlaté Moravce, obec: Zlaté Moravce, katastrálne územie: Prílepy, zapísané v evidencii Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2996, a to konkrétne:

  • pozemok parc. registra „C“ č. 385/2 o výmere 1050 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 385/3 o výmere 432 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 385/5 o výmere 455 m2, druh pozemku: záhrada