Dražba rodinného domu v Hronovciach Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
14.12.2020 15:15
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
27.11.2020 15:30
Druhá obhliadka:
07.12.2020 15:30
Najnižšie podanie:
18 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
18 800 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Levice
Obec:
Hronovce
Katastrálne územie:
Čajakovo
Ulica:
Družstevná 10

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Hronovce, katastrálne územie: Čajakovo, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 439, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 533 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 100 o výmere 1760 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 99 o výmere 570 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 100 o výmere 1760 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 533, kat. územie Čajakovo

Dom je situovaný v okrajovej časti obce v lokalite s rodinnými domami vhodnej na bývanie v tichom prostredí. Do užívania bol daný v roku 1947 a postupne bol opravovaný. Jedná sa o nepodpivničený dom s jedným nadzemným podlažím a sedlovou strechou.

 

Dispozičné riešenie:

Z dispozičného hľadiska dom pozostáva z troch izieb a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba, WC s kúpeľňou, dielňa, sklady, garáž a šopa.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 242,65 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy domu sú kamenné a z prostého betónu. Nosné konštrukcie sú z nepálenej tehly, pálenej tehly a kameňa hrúbky do 550 mm. Hrúbka obvodového muriva v skladových priestoroch, v dielni a v garáži je 300 mm. Preklady domu sú tehlové a betónové. Strop je drevený trámový podbitý rákosím a omietnutý vápenno-cementovou omietkou. Vo všetkých izbách aj v kuchyni, v kúpeľni a WC je drevený trámový strop s viditeľnými trámami podbitý medzi trámami dreveným obkladom. Drevený trámový strop s viditeľnými trámami je v chodbe, v dielni, v skladoch. V garáži je podbitý farbeným sololitom. Vnútorné omietky sú vápennocementové, vo všetkých troch izbách sú na stenách a stropoch vyhotovené stierky. Vonkajšie omietky sú vapennocementové vyspravené. Okná sú drevené dvojité, v sklade a na chodbe je jednoduché oceľové okno. Na oknách izieb sú sčasti drevené vnútorné okenice. Dvere sú drevené plné a čiastočne presklené osadené v oceľových zárubniach resp. v drevených obložkových zárubniach. Vchodové dvere z dvora do izby a kuchyne sú drevené s rámovou výplňou z vnútornej strany presklené a z vonkajšej strany plné, osadené v drevených zárubniach. Na garáži sú vráta drevené zvlakové osadené v betónovej zárubni. V izbách je veľkoplošná laminátová podlaha, v kuchyni je PVC, ostatné podlahy sú betónové. V kúpeľni s WC je oceľová vaňa a keramická WC misa s horným splachovaním. Vykurovanie bolo akumulačnými elektrickými kachľami a kachľami na tuhé palivo, avšak tieto sa už v dome nenachádzajú. Kuchynská linka bola taktiež demontovaná. V kuchyni je keramický obklad, ktorý bol okolo plynového sporáka. Krov je väznicový valbový s ležatou stolicou a krytina je obyčajná pálená dvojdrážková. Latovanie bolo čiastočne vymenené, škridla bola vyčistená prekrytá. Na streche je namontovaný bleskozvod. Klampiarske prvky sú vyhotovené z pozinkovaného plechu.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Murovaná šopa

Šopa je pokračovaním rodinného domu smerom ďalej do záhrady. Do užívania bola daná v roku 1947. 

Zastavaná plocha šopy je 36,48 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú vyhotovené z prostého betónu. Nosné múry sú z nepálenej a pálenej tehly do hr. 300 mm. Preklad je z tvrdého dreva. Strop je drevený trámový bez podbitia. Vnútorné omietky sú vápennocementové hrubé. Podlaha je z pôvodného upraveného terénu. Krov je väznicový valbový s ležatou stolicou, spojený s rodinným domom. Krytina je obyčajná pálená dvojdrážková. Klampiarske prvky nie sú vyhotovené.   

 

2. Podzemná pivnica

Klenbová pivnica sa nachádza pod rodinným domom. Prístup do nej je z dvora vedľa dielne. Základy sú z prostého betónu. Obvodové steny sú z betónového muriva. Klenbové prevedenie je z kameňa. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je vyhotovená. Podlaha je z pôvodného terénu. Vnútorné omietky sú vápennocementové. Elektroinštalácia je svetelná. Do užívania bola daná v roku 1947. 

Objem pivnice je 21,59 m3.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si údržbu a rekonštrukcie.