Pripravujeme dražbu rodinného domu vo Farnej Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Levice
Obec:
Farná
Katastrálne územie:
Farná
Ulica:
Farná 677

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľností nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Farná, katastrálne územie: Farná, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2373, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 677 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 563 o výmere 363 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 563 o výmere 363 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 564 o výmere 342 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.