Pripravujeme dražbu rodinného domu v Zlatých Klasoch Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Zlaté Klasy
Katastrálne územie:
Rastice
Ulica:
Horná 33 a 51
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

A/ nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Zlaté Klasy, katastrálne územie: Rastice, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1324, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 551 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 171/2 o výmere 80 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 171/2 o výmere 80 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 171/3 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

B/ nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Zlaté Klasy, katastrálne územie: Rastice, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1325, a to konkrétne:

  • pozemok parc. reg. „C“ č. 171/4 o výmere 111 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

C/ nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Zlaté Klasy, katastrálne územie: Rastice, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 259, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 334 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 171/1 o výmere 416 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 171/1 o výmere 416 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie