Pripravujeme dražbu rodinného domu v Jakubove, okres Malacky! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Malacky
Obec:
Jakubov
Katastrálne územie:
Jakubov
Ulica:
Jakubov 4

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Malacky, obec: Jakubov, katastrálne územie: Jakubov, zapísané v evidencii Okresného úradu Malacky, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 27, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 4 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 94 o výmere 387 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 91/1 o výmere 140 m², druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 91/2 o výmere 1041 m², druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 92/1 o výmere 517 m², druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 92/2 o výmere 1023 m², druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 94 o výmere 387 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 95 o výmere 874 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.