Pripravujeme dražbu rodinného domu v Jelšovci Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Lučenec
Obec:
Jelšovec
Katastrálne územie:
Jelšovec
Ulica:
Jelšovec 79

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Lučenec obec: Jelšovec, katastrálne územie: Jelšovec, zapísané v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 604, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 79 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 224/1 o výmere 105 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • letná kuchyňa so súpisným číslom 117 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 224/4 o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • dreváreň so súpisným číslom 118 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 224/3 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 224/1 o výmere 105 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 224/2 o výmere 366 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 224/3 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 224/4 o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.