Dražba rodinného domu v Jelšovci Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.07.2020 17:45
Miesto dražby:
zasadacia miestnosť č. 290 na 2. poschodí Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
03.07.2020 12:15
Druhá obhliadka:
22.07.2020 11:15
Najnižšie podanie:
12 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
12 300 €
Dražobná zábezpeka:
3 500 €
Okres:
Lučenec
Obec:
Jelšovec
Katastrálne územie:
Jelšovec
Ulica:
Jelšovec 79

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Lučenec obec: Jelšovec, katastrálne územie: Jelšovec, zapísané v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 604, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 79 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 224/1 o výmere 105 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • letná kuchyňa so súpisným číslom 117 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 224/4 o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • dreváreň so súpisným číslom 118 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 224/3 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 224/1 o výmere 105 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 224/2 o výmere 366 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 224/3 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 224/4 o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

  1. Rodinný dom na parcele číslo 224/1, v k.ú. Jelšovec, súpisné číslo 79.

Rodinný dom je samostatne stojaca stavba. Rodinný dom má jednu bytovú jednotku, nie je podpivničený, je prízemný. Rodinný dom bol podľa potvrdenia o veku stavby zo dňa 17.04.2012 vydaného Obcou Jelšovec daný do užívania v roku 1965. V roku 1999 bola daná do užívania prístavba k rodinnému domu na základe kolaudačného rozhodnutia č.j. F-99/02129 – Ks vydaného Okresným úradom Lučenec, odbor životného prostredia – oddelenie stavebného poriadku.  

 

Dispozičné riešenie:

V I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC a tri izby.

Zastavaná plocha prízemia je 105,63 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové z monolitického betónu bez vodorovnej izolácie – zamokrené. Zvislé nosné konštrukcie sú pôvodné murované z tehál a kameňa hr. 600 mm, prístavba je murovaná z tehál hr. 300 mm. Vnútorné priečky sú murované z tehál hr. 150 mm. Stropné konštrukcie tvorí drevený trámový strop s rovným podhľadom s podbitím na rákos. Strecha je sedlová s jednoduchou pálenou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu – žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy tvorí brizolitová omietka. Vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stien a stropov - maľby, v kúpeľni a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Okná sú drevené dvojité, čiastočne zdvojené. Dvere sú drevené v drevených a oceľových zárubniach, podlahy v rodinnom dome sú z PVC ostatné podlahy sú keramické dlažby.

VYBAVENIE:

V kúpeľni sa nachádza vaňa, umývadlo a WC. Vodovodné batérie sú čiastočne pákové, čiastočne kohútikové – nové.  (V kuchyni sa nachádza kuchynská linka z materiálov na báze dreva, plynový šporák a šporák na tuhé palivo. Kúrenie je zabezpečené pieckami na tuhé palivo. Ohrev pitnej vody je elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody.) - pozor chýba 

 

2.     Letná kuchyňa na parcele číslo 224/4, v k.ú. Jelšovec, súpisné číslo 117.

Letná kuchyňa je postavená ako samostatná stavba vedľa rodinného domu, osadená na základových pásoch. Do užívania bola daná v roku 1965, Obec Jelšovec vydala rozhodnutie o určení súpisného čísla č. 1/04/2012 dňa 27.04.2012. Obvodové  murivo  je murované hrúbky 300 mm. Stropná konštrukcia je drevená trámová s plochou strechou s rovným podhľadom. Vonkajšia omietka je brizolitová, vnútorná omietka je vápenná. Krytina je plechová s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Podlaha je z PVC. Okná sú drevené zdvojené, dvere sú biele. Kúrenie v objekte je plynovou gamatkou, aj pieckou na tuhé palivo.  

Zastavaná plocha je 28,65 m2.

 

3.Dreváreň na parcele číslo 224/3, v k.ú. Jelšovec súp. číslo 118.

Dreváreň je postavená ako samostatná stavba vedľa rodinného domu. Osadená na základových pásoch. Do užívania bola podľa prehlásenia vlastníka daná v roku 1965, Obec Jelšovec vydala rozhodnutie o určení súpisného čísla č. 1/04/2012 dňa 27.04.2012. Obvodové  murivo  je  murované hrúbky 300 mm. Stropná konštrukcia je železobetónová s plochou strechou. Krytina je plechová s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je brizolitová. Okná sú drevené zdvojené.

Zastavaná plocha je 37,77 m2.

 

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Altánok: Altánok je drevenej konštrukcie so strechou, s čiastočnou výplňou stien, alebo bez výplne, realizovaná je podlaha. Altánok bol postavený v roku 2010.

Zastavaná plocha je 38,59 m2.

POZOR, ZMENA STAVU PREDMETU DRAŽBY!

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo vypratanom, neudržiavanom stave, v kúpeľni chýba bojler, v kuchyni bola zdemontovaná kuchynská linka, plynový šporák a šporák na tuhé palivo.