Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Pavlovce, okres Rimavská Sobota! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
48 900 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Pavlovce
Katastrálne územie:
Pavlovce
Ulica:
Pavlovce 72
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Pavlovce, katastrálne územie: Pavlovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 85, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 72 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 144/3 o výmere 104 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 144/1 o výmere 3422 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 144/2 o výmere 696 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 144/3 o výmere 104 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 148 o výmere 1611 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 153/1 o výmere 1613 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast (ďalej len ako „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 72, katastrálne územie Pavlovce, okres Rimavská Sobota

Predmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa v obci Pavlovce, ktorá je vzdialená od okresného mesta Rimavská Sobota cca 9 km. Predmet dražby je v súčasnosti využívaný na rodinné bývanie. V roku 1964 bolo vydané povolenie užívať stavbu rodinného domu. V roku 1977 bola začatá prístavba rodinného domu na základe stavebného povolenia č. Výst. 1034/1977 zo dňa 26.04.1977 vydaného Okresným národným výborom v Rimavskej Sobote – odbor výst. a ÚP. Prístavba bola do užívania daná v tom istom roku. Orientácia obytných miestností je na východ a juh. Rodinný dom je napojený na miestny rozvod vody, plynu a elektriny. Odkanalizovaný je do žumpy. Predmet dražby je čiastočne podpivničený a má jedno nadzemné podlažie. Dom je situovaný v okrajovej časti mesta, v zástavbe rodinných domov. Je prístupný po spevnenej komunikácii.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. PP: pivnica je pod celou novou časťou (z roku 1977) a čiastočne pod pôvodnou časťou (z roku 1964). Pivnice nie sú spojené, sú tu dva samostatné vstupy z dvora. V časti z roku 1964 je kuchyňa a sklad a v časti z roku 1977 je sklad, komora a kotolňa.

Zastavaná plocha 1. PP je 122,19 m2.

 

1. NP: izba, komora, špajza, kuchyňa a chodba (v pôvodnej aj novej časti prepojenej dverami).

Zastavaná plocha 1. NP je 169,84 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Vonkajšia omietka predmetu dražby je pôvodná brizolitová, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - nové, strecha je sedlová s novou plechovou krytinou. Okná sú drevené EURO. Základy sú z betónu, múry sú z tehál. Podlahu v 1. PP tvorí cementový poter, strop je zo železobetónovej dosky. Elektrina je v 1. PP svetelná aj motorická, je tu kotol na tuhé palivo. V kúpeľni v 1. NP je keramická dlažba, vaňa, WC, umývadlo, elektrický bojler a obkladačky. V ostatných miestnostiach 1. NP sú parkety a plávajúce podlahy. Kúrenie je zabezpečené radiátormi, voda je tu teplá aj studená z verejného vodovodu. Strop na 1. NP je drevený trámový s podhľadom, elektrika je tu svetelná aj motorická.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Garáž

Garáž bola postavená v roku 1973. Je to murovaná stavba so sedlovou strechou. Krytina bola menená v roku  2012, spolu s krytinou na dome. Elektrika je tu svetelná, podlahu tvorí cementový poter. Okná v garáži sú obyčajné, strop je drevený trámový s podhľadom. Omietky sú vápenné, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.

Zastavaná plocha garáže je 27,72 m2.

 

2. Maštaľ

Maštaľ bola pristavaná k rodinnému domu v roku 1978. Základy sú z betónu bez izolácie, podlaha je hrubá betónová. Strop je drevený trámový s podhľadom. Múry sú z kvádroblokov. Krov je sedlový, krytinu tvoria obyčajné šindle.

Zastavaná plocha maštale je 36,97 m2.

 

3. Stodola (dreváreň, sklad)

Stodola – senník, je z dreva (drevená konštrukcia). Bola postavená v roku 1973. Slúži na uskladnenie steliva a krmiva.

Zastavaná plocha stodoly (drevárne, skladu) je 38,34 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.


Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií