Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Pavlovce, okres Rimavská Sobota! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Pavlovce
Katastrálne územie:
Pavlovce
Ulica:
Pavlovce 72

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Pavlovce, katastrálne územie: Pavlovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 85, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 72 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 144/3 o výmere 104 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 144/1 o výmere 3422 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 144/2 o výmere 696 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 144/3 o výmere 104 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 148 o výmere 1611 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 153/1 o výmere 1613 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast.