Opakovaná dražba rodinného domu v Hlohovci Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
30.09.2020 09:00
Miesto dražby:
miestnosť kaviarne na 1. poschodí hotela Barbakan, Štefánikova ul. č. 11, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
11.09.2020 17:00
Druhá obhliadka:
25.09.2020 17:00
Najnižšie podanie:
291 800 €
S DPH
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
389 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Hlohovec
Obec:
Hlohovec
Katastrálne územie:
Hlohovec
Ulica:
Hošták 3672/3

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

A/ nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Hlohovec, obec: Hlohovec, katastrálne územie: Hlohovec, zapísané v evidencii Okresného úradu Hlohovec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5515, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 3672 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 6422/15 o výmere 250 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 6422/3 o výmere 4135 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 6422/5 o výmere 105 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 6422/6 o výmere 108 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 6422/15 o výmere 250 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 6422/16 o výmere 47 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 1“)  

 

a

 

B/ spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/4 na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese: Hlohovec, obec: Hlohovec, katastrálne územie: Hlohovec, zapísaných v evidencii Okresného úradu Hlohovec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7734, a to konkrétne na pozemku parc. reg. „C“ č. 6422/17 o výmere 212 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 2“ a spolu s predmetom dražby 1 ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 3672, kat. územie Hlohovec

Je situovaný mimo zastavaného územia mesta Hlohovec. Nachádza sa v rovinatom teréne s úplne zapusteným suterénom pod časťou pôdorysu stavby. Dom má dve podlažia – suterén, prízemie a nad prízemím je v rámci súboru šikmých striech situovaný neobytný podstrešný priestor. Jedná sa o samostatne stojaci dom v rámci zástavby predmetnej lokality. Do užívania bol daný v roku 2004. Rodinný dom je pripojený na verejné inžinierske siete iba prípojkou NN z verejného rozvodu. Zásobovanie vodou je riešené z vybudovanej vlastnej vŕtanej studne. Rodinný dom je odkanalizovaný do prefabrikovanej žumpy na pozemku. S pripojením na verejný rozvod plynu sa z dôvodu absencie verejného rozvodu v rámci predmetnej lokality neuvažuje.

      

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: kotolňa, posilňovňa – biliard, herňa.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 109,68 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: závetrie, hala, chodba, kuchyňa dispozične spojená s jedálňou a obývacou izbou, dve kúpeľne, práčovňa, dvojgaráž, šatník a štyri obytné miestnosti.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 262,25 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie

Základy nepodpivničenej časti domu sú z monolitického betónu opatrené pri ukončení vodorovnou izoláciou. Nosné obvodové murivo suterénu je murované z keramických tvárnic Porotherm skladobnej hrúbky 450 mm opatrené z vonkajšej strany zvislou izoláciou. Ako nášľapná vrstva podlahových konštrukcií je použitá keramická dlažba v kotolni, v posilňovni a herni je nášľapná vrstva podlahy vo forme lepeného koberca. Vnútorné steny sú omietnuté sadrovou omietkou a sú vymaľované. Stropná konštrukcia je železobetónová s rovným podhľadom vytvorená sadrokartónovým podhľadom. Do dverných otvorov sú osadené drevené hladké dvere z masívu do drevených zárubní. Okná podlažia sú plastové s izolačným dvojsklom umiestnené v anglických dvorcoch. V kotolni je osadený elektrický kotol ako zdroj tepla pre ústredné vykurovanie. Vykurovanie podlažia je ústredné podlahové. V kotolni je osadený elektrický zásobníkový ohrievač TÚV. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Schodisko do suterénu je doskové betónové s povrchovou úpravou z lepeného koberca. V rámci podlažia je umiestnená trojica vstavaných skríň typu roldor. Podlaha suterénu je osadená v hĺbke viac ako 2,0 m pod úrovňou okolitého upraveného terénu.  

 

1. nadzemné podlažie

Obvodové zvislé konštrukcie sú murované tradičným spôsobom z tehlových tvaroviek Porotherm s hrúbkou stien 400 mm a z vonkajšej strany zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Priečky sú murované zväčša v hrúbke 100 mm. Stropná konštrukcia nad prízemím sa nevyskytuje a je vybudovaný sadrokartónový podhľad umiestnený na rastri nesenom zbíjanými drevenými priehradovými väzníkmi zastrešenia. Strešná konštrukcia je členitá o nerovnakej výške hrebeňov s vrchnou krytinou z asfaltových šindľov. Do dverných otvorov sú osadené drevené dvere z masívu do drevených zárubní. Okná sú drevené Euro s izolačným dvojsklom. Fasádne omietky sú opatrené fasádnou štrukturovanou farebnou omietkou zo všetkých strán domu. Soklová časť je opatrená mramorovou omietkou. Klampiarske konštrukcie sú kompletné medené. Podlahy v obytných miestnostiach prízemia majú prevládajúcu nášľapnú vrstvu z veľkoplošných drevených parkiet. Ostatné podlahy sú opatrené nášľapnou vrstvou z rovnakého materiálu, v kúpeľniach a v práčovni je položená keramická dlažba. Vnútorné obklady podlažia sú zastúpené ako obklad kuchyne v priestore kuchynskej linky, obkladom kúpeľní s výškou po strop, vaní, spŕch a práčovne. V rámci vstupnej haly, obývacej izby a izby prístupnej z haly sú rozsiahle plochy stien obložené kamenným obkladom. Podlažie má vybudované ústredné vykurovanie s elektrickým kotlom umiestneným v kotolni v suteréne a na podlaží je vybudované podlahové teplovodné vykurovanie. Elektroinštalácia na podlaží je svetelná s poistkovými automatmi. Na prízemí je inštalovaný rozvod studenej vody zo studne a teplá voda sa pripravuje v elektrickom zásobníkovom ohrievači osadenom v kotolni. WC sú splachovacie so zabudovanou nádržkou umiestnené v jednotlivých kúpeľniach a v práčovni a sú odkanalizované spolu s kúpeľňami a kuchyňou do betónovej prefabrikovanej žumpy na pozemku. V kuchyni je osadená rozsiahla moderná drevená kuchynská linka v dĺžke 9,0 m s kompletne zabudovanými spotrebičmi, drezom z umelého kameňa a pákovou batériou. V kúpeľniach sú osadené plastová profilovaná vaňa resp. plastová vaňa s vírivkou, tri keramické umývadlá s pákovými vodovodnými batériami a samostatná sprcha. Jedno umývadlo je umiestnené v práčovni. V jedálni s obytnou časťou je osadený krb s výhrevnou krbovou vložkou. Pod omietkou v jednotlivých miestnostiach sú vybudované rozvody antény a telefónu. Objekt je chránený zabezpečovacím zariadením. Vo vstupnej hale a v dvoch detských izbách sú umiestnené vstavané skrine typu roldor. Do garáže sa vstupuje cez dvojicu drevených segmentových výsuvných brán s automatickým ovládaním.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Sklad náradia

Nachádza sa na pozemku parc. č. 6422/3. Ide o murovaný sklad postavený v záhradnej časti a slúži ako sklad náradia, kosačky a pod. Do užívania bol daný v roku 2005.

Zastavaná plocha skladu náradia je 24,4 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú z monolitického betónu, podmurovka je z betónových debniacich tvárnic. Stenové konštrukcie sú vyhotovené z tehlových tvárnic skladobnej hrúbky 450 mm. Sklad má plastové okno s izolačným dvojklom a plastové vstupné dvere. Strop nad prízemím je iba vo forme sadrokartónového podhľadu. Strecha je valbová hambálková s vrchnou krytinou z asfaltových šindlov. Fasáda je opatrená štrukturovanou omietkou, vnútorné povrchy sú opatrené hladkou omietkou. Podlaha je z keramickej dlažby. Elektroinštalácia je svetelná. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu.

 

2. Vonkajší bazén

Umiestnený je na pozemku parc. č. 6422/3. Konštrukcia dna, stien a schodíkov do bazéna je betónová monolitická s vrchnou hydroizolačnou vrstvou z modrej bazénovej fólie. Bazén je osvetlený a má vybudovanú technológiu bazéna (prečerpávanie a filtrovanie). Do užívania bol daný v roku 2005.

Objem bazéna je 50,4 m3.

 

3. Zavlažovací systém

Je podzemný a vybudovaný na pozemku parc. č. 6422/3. Systém závlahy tvorí kombinovaný systém v dvanástich samostatných okruhoch. Tráva je zavlažovaná lokálnymi tryskami, stromová a kerová výsadba je zavlažovaná kvapôčkovou závlahou. Dĺžka rozvodu je odhadnutá na 300 bm. Do užívania bol daný v roku 2004.

 

4. Záhradné jazierko

Nachádza sa na pozemku parc. č. 6422/3. Je vybudované z PVC jazierkovej fólie. Brehy a časť dna je obložená prírodným kameňom.  Do užívania bolo dané v roku 2005.

Objem záhradného jazierka je 103,34 m3.

 

5. Altánok

Je vybudovaný na pozemku parc. č. 6422/3 vedľa záhradného jazierka. Altánok má drevenú nosnú konštrukciu a stanovú strechu s vrchnou krytinou z asfaltového šindľa. Podlaha je z keramickej dlažby. V rámci altánku je vybudovaný záhradný krb. Do užívania bol daný v roku 2005.

Zastavaná plocha altánku je 34,23 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.