Pripravujeme dražbu rodinného domu v Michalovciach Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
S DPH
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Michalovce
Katastrálne územie:
Stráňany
Ulica:
Krátka 8

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Michalovce, katastrálne územie: Stráňany, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3743, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 815 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 820/5 o výmere 528 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 820/5 o výmere 528 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.