Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v obci Sebedín-Bečov, okres Banská Bystrica! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
161 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
161 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Banská Bystrica
Obec:
Sebedín-Bečov
Katastrálne územie:
Bečov
Ulica:
Sebedín-Bečov 47

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Bystrica, obec: Sebedín-Bečov, katastrálne územie: Bečov, zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 175, a to konkrétne:
 rodinný dom so súpisným číslom 47 s príslušenstvom, postavený na pozemkoch parcely registra „C“ č. 185/13 o výmere 146 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 185/14 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 pozemok parcely registra „C“ č. 185/8 o výmere 1665 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 pozemok parcely registra „C“ č. 185/9 o výmere 33 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 pozemok parcely registra „C“ č. 185/10 o výmere 15 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 pozemok parcely registra „C“ č. 185/11 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 pozemok parcely registra „C“ č. 185/12 o výmere 50 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 pozemok parcely registra „C“ č. 185/13 o výmere 146 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 pozemok parcely registra „C“ č. 185/14 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 pozemok parcely registra „C“ č. 185/15 o výmere 50 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 47 v obci Sebedín-Bečov
Rodinný dom je murovaná stavba s podzemným podlažím, nadzemným podlažím a podkrovím pôdorysného tvaru písmena "U". Napojený je na elektrickú energiu, verejný vodovod a kanalizáciu na žumpu. Prístup je zo spevnenej komunikácie. Banská Bystrica je od predmetu dražby vzdialená cca 17 km a od Zvolena cca 12 km. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2007.

Dispozičné riešenie:
1.PP: chodba, schodisko, fitnes, špajza, práčovňa a sklad so strojovňou bazénu.
Zastavaná plocha 1.PP je 100 m2.
1.NP: izba, obývacia izba, kuchyňa, WC, chodba, zimná záhrada, sauna so sprchou a garáž.

Zastavaná plocha 1.NP je 220,48 m2.
Podkrovie: chodba, schodisko, dve izby a kúpeľňa.
Zastavaná plocha podkrovia je 100 m2.

Technicko - konštrukčné riešenie:
1.PP:
Zvislé nosné konštrukcie sú z monolitického betónu, deliace konštrukcie tvoria priečkovky, CDM. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú s rovným podhľadom, betónové a monolitické. Schodisko je z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové, hladené plsťou. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti práčovne. Dvere sú hladké a plné, okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy tvoria dlažby a podlahy ostatných miestností sú keramické dlažby. V dome je ústredné vykurovanie - podlahové teplovodné. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na elektrinu. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové potrubie. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) je svetelná, motorická.


1.NP:
Základy sú betónové, s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov (siporex v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm). Deliace konštrukcie tvoria priečkovky, CDM. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú s rovným podhľadom, betónové a monolitické. Schodisko je z tvrdého dreva. Krovy sú väznicové sedlové, pálené a betónové škridlové ťažké klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody, komíny, prieniky).
Fasádne omietky sú na báze umelých látok na zateplenie. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové, hladené plsťou. Vnútorné obklady sú vo WC min. do výšky 1 m a v kuchyni min. pri sporáku a dreze. Dvere sú rámové s výplňou, okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria veľkoplošné parkety (laminátové). Dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí elektrický sporák s elektrickou rúrou a keramickou platňou, odsávač pár, drezové nerezové umývadlo a kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní tvorí samostatná sprcha, vodovodné batérie - pákové nerezové a splachovací záchod s umývadlom. Ostatné vybavenie tvoria garážové vráta s automatickým ovládaním, kozub s vyhrievacou vložkou a sauna. Ústredné vykurovanie je podlahové teplovodné. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové potrubie. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) je svetelná, motorická. Je tu bleskozvod a elektrický rozvádzač s automatickým istením.


Podkrovie:
Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov (siporex v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm). Deliace konštrukcie tvoria priečkovky, CDM. Stropy sú s rovným podhľadom, drevené trámové. Fasádne omietky sú na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové, hladené plsťou. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne a vane. Dvere sú rámové s výplňou, okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria veľkoplošné parkety (laminátové); dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní tvorí plastová rohová vaňa, umývadlo, vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou a splachovací záchod so zabudovanou nádržkou v stene. Ústredné vykurovanie je podlahové teplovodné. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové potrubie. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) je svetelná.

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Bazén
Bazén je postavený na par.č. 185/12 za rodinným domom. Je betónovej konštrukcie, vystretý fóliou. Užívaný je od roku 2010 .
Objem bazéna je 100 m3.
Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.