Pripravujeme dražbu bytu na Pereckej ulici v Leviciach Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Levice
Obec:
Levice
Katastrálne územie:
Levice
Ulica:
Perecká 32
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Levice, katastrálne územie: Levice, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5233, a to konkrétne:

  • byt č. 40 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu so súpisným číslom 2971, vchod: 32, v obci Levice (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parcely reg. “C“ č. 3668 o výmere 501 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 8193/287972 (ďalej len ako „predmet dražby“).