Pripravujeme dražbu rodinného domu vo Svidníku! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
S DPH
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Svidník
Obec:
Svidník
Katastrálne územie:
Svidník
Ulica:
Dlhá 556/62

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Svidník, obec: Svidník, katastrálne územie: Svidník, zapísané v evidencii Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1307, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 556 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 983/147 o výmere 785 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 983/147 o výmere 785 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.