Dražba rodinného domu v obci Topoľníky Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.02.2020 09:45
Miesto dražby:
salónik v priestoroch bývalej pivárne na prízemí hotela Barbakan, Štefánikova ul. č. 11, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
06.02.2020 13:30
Druhá obhliadka:
24.02.2020 13:30
Najnižšie podanie:
49 000 €
S DPH
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
49 000 €
Dražobná zábezpeka:
14 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Topoľníky
Katastrálne územie:
Dolné Topoľníky
Ulica:
Agátová 30

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Topoľníky, katastrálne územie: Dolné Topoľníky, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 714, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 813 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 2542/73 o výmere 307 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 2542/73 o výmere 307 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 2542/95 o výmere 313 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 813, kat. územie Dolné Topoľníky

Nachádza sa v zastavanej časti obce. Ide o trojpodlažný rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami. Do užívania bol daný v roku 1978. V roku 2012 bola vykonaná výmena podláh, okien, dverí a krátkodobých konštrukcií.

      

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: schodisko, kotolňa, chodba a dva sklady.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 53,44 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, WC, vstavaná skriňa, kuchyňa, schodisko, dve izby.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 101 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: priestor schodiska, kúpeľňa, WC a dve izby.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 116,41 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy v 1. NP sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v 1. PP sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm, v 1. NP a v 2. NP sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie v 1. PP, v 1. NP a v 2. NP sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie, stropy, v 1. PP, v 1. NP a v 2. NP sú betónové monolitické, prefabrikované a keramické s rovným podhľadom. Schodisko v 1. PP tvorí cementový poter, v 1. NP je PVC, guma. Ploché strechy v 2. NP sú jednoplášťové s tepelnou izoláciou. Krytiny na plochých strechách v 2. NP sú z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy v 2. NP sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov, fasádne omietky, v 1. NP a v 2. NP tvorí škrabaný brizolit a omietky na báze umelých látok. Obklady fasád v 1. PP sú remienkové obklady a obklady z kamenných dosiek. V 1. NP sú keramické a drevené obklady. Úpravy vnútorných povrchov, vnútorné omietky, v 1. PP, v 1. NP a v 2. NP sú vápenné štukové, stierkové hladené plsťou. Vnútorné obklady v 1. NP a v 2. NP sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, vane v 1. NP a v 2. NP, samostatnej sprchy v 1. NP, WC v 1. NP a v 2. NP min. do výšky 1 m, kuchyne v 1. NP a v 2. NP min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov, dvere, v 1. PP sú plné alebo zasklené dyhované, v 1. NP a v 2. NP sú hladké plné alebo zasklené. Okná v 1. PP sú zdvojené drevené s dvojvrstvovým, resp. s trojvrstvovým zasklením, v 1. NP a v 2. NP sú plastové s dvojvrstvovým, resp. s trojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie v 1. NP a v 2. NP sú plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) v 1. NP tvoria gumové podlahoviny, z PVC, lino, v 2. NP sú parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové), dlažby a podlahy ost. miestností v 1. PP tvorí cementový poter a tehlová dlažba, v 1. NP a v 2. NP sú keramické dlažby. Vybavenie kuchýň v 1. NP a v 2. NP tvorí elektrický alebo plynový sporák s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková), v 1. NP je odsávač pár. V 1. NP a v 2. NP je kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní v 1. NP tvorí liatinová vaňa, v 1. NP a v 2. NP je umývadlo, v 1. NP je samostatná sprcha, v 2. NP je oceľová smaltovaná vaňa. Vodovodné batérie v 1. NP sú pákové nerezové so sprchou. V 1. NP a v 2. NP je splachovací záchod s umývadlom. Vykurovanie je ústredné, v 1. NP a v 2. NP je teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. s hliníkovými a liatinovými radiátormi. Zdrojom vykurovania v 1. PP je kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla. V 1. PP je kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. V 1. PP sú vyhotovené vnútorné rozvody len studenej vody z plastového potrubia, v 1. NP a v 2. NP sú vyhotovené vnútorné rozvody studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody v 1. PP je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie v 1. PP, v 1. NP a v 2. NP tvorí  liatinové a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia bez rozvádzačov, v 1. PP a v 1. NP je svetelná a motorická, v 2. NP je svetelná. Elektrický rozvádzač v 1. NP je s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu v 1. PP, v 1. NP a v 2. NP tvorí rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Garáž

Je postavená na betónových základoch. Obvodové murivo je z pórobetónových tvárnic hr. 40 cm. Vnútorné omietky sú vápenné, fasáda je brizolitová, strop je železobetónový, krytina a klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú drevené plné. Podlahy tvorí cem. poter. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Vráta sú dvojkrídlové, hliníkový plech v oceľovom ráme. Do užívania bola daná v roku 1978.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 21,35 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.