Opakovaná dražba pozemkov vo Veľkých Kapušanoch Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
02.06.2021 10:15
Miesto dražby:
Conference room na 7. poschodí v budove Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice, spoločnosť b&c language school, s.r.o.
Prvá obhliadka:
14.05.2021 09:30
Druhá obhliadka:
31.05.2021 09:30
Najnižšie podanie:
23 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
47 100 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Veľké Kapušany
Katastrálne územie:
Veľké Kapušany
Ulica:
Veľké Kapušany 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Veľké Kapušany, katastrálne územie: Veľké Kapušany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3587, a to konkrétne:

  • pozemok parc. reg. „C“ č. 270 o výmere 940 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 271/1 o výmere 1.004 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 272/1 o výmere 1.225 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Pozemky parc. reg. „C“ č. 270, č. 271/1 a č. 272/1  

Nachádzajú sa v katastrálnom území Veľké Kapušany v okrajovej časti mesta. V okolí pozemkov sa nachádza z časti zástavba rodinných domov a z časti zástavba občianskej vybavenosti a prevádzkových budov. Pozemky sú prístupné z verejnej komunikácie. Možnosť ich napojenia na inžinierske siete je v dostupnej vzdialenosti. V lokalite je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu a plynovod.

 

Celková výmera pozemkov je 3.169,- m2.

 

Podľa predloženej územnoplánovacej informácie sú pozemky určené na využitie pre oblasť občianskej vybavenosti.

Funkčné využitie: občianske vybavenie miestneho, regionálneho a nadregionálneho významu.

Prípustné sú:

1. Obchody, služby, administratívne a správne zariadenia.

2. Služby v oblasti cestovného ruchu.

3. Cirkevné, výchovné a kultúrne zariadenia.

4. Zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti.

5. Stravovacie a ubytovacie zariadenia, zábavné zariadenia.

6. Supermarkety, obchodné domy, výstaviská a tržnice.

7. Stredné všeobecnovzdelávacie a odborné školy, odborné učilištia.

8. Vysoké školy a univerzity.

9. S hlavnou funkciou súvisiaca technická a obslužná vybavenosť.

10. Verejné a vyhradené parkoviská, garáže pre osobné automobily.

 

Výnimočne prípustné sú:

1. Byty v nebytových domoch, pohotovostné byty a ubytovne.

2. Nerušivé remeselnícke zariadenia.

3. Čerpacie stanice PHM pri supermarketoch.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave, avšak nie je udržiavaný.