Pripravujeme dražbu rodinného domu v Rešove, okres Bardejov Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
S DPH
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Bardejov
Obec:
Rešov
Katastrálne územie:
Rešov
Ulica:
Rešov 101

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Rešov, katastrálne územie: Rešov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 333, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 101 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 393/2 o výmere 521 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 393/2 o výmere 521 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 574/4 o výmere 371 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „predmet dražby“).