Opakovaná dražba rodinného domu v Rešove, okres Bardejov Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
01.06.2021 15:15
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér na Jarkovej 1 v Prešove
Prvá obhliadka:
12.05.2021 15:30
Druhá obhliadka:
27.05.2021 15:30
Najnižšie podanie:
30 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
41 100 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Bardejov
Obec:
Rešov
Katastrálne územie:
Rešov
Ulica:
Rešov 101
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Rešov, katastrálne územie: Rešov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 333, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 101 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 393/2 o výmere 521 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 393/2 o výmere 521 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 574/4 o výmere 371 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 101, katastrálne územie Rešov

Ide o samostatne stojaci čiastočne podpivničený rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami. Do užívania bol daný v roku 1986.

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí: schodisko, kotolňa a dve pivnice.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 21,06 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa, dve izby a garáž.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 94,30 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: schodisko, chodba, obývacia hala, kúpeľňa, WC a tri izby.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 94,30 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je murovaný s vodorovnou izoláciou a železobetónovými stužujúcimi vencami. Stropy sú železobetónové. Hrúbka obvodového muriva je 300 mm. Schodisko je na železobetónovej doske s povrchom stupňov z keramickej dlažby. Vonkajšia omietka je brizolitová. Vnútorná omietka je vápenná. Strecha je sedlová, pokrytá plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú drevené zdvojené, dve okná sú plastové. Dvere sú čiastočne biele a čiastočne dyhované v oceľových zárubniach. Podlahy v izbách sú v prevažnej miere z PVC, v jednej izbe je plávajúca podlaha, ostatné podlahy sú keramické dlažby. V kúpeľni v I. NP sa nachádza vaňa, umývadlo, sprchovací kút  a WC. Kúpeľňa je s keramickým obkladom stien. V kúpeľni v II. NP sa nachádza vaňa a umývadlo. WC je samostatné. Vodovodné batérie sú kohútikové, dve sú pákové. Kuchynská linka je na báze dreva. V kuchynskej linke je zabudovaný nerezový  drez s odkvapkávačom. Sporák je plynový s odsávačom pár. Okolo kuchynskej linky sa nachádza keramický obklad steny. V rodinnom dome je rozvod teplej a studenej vody z centrálneho zdroja. Elektrický zásobníkový ohrievač je umiestnený v kotolni rodinného domu. Rodinný dom je vykurovaný plynovým kotlom Attack a kotlom na tuhé palivo. Radiátory sú panelové. V obývacej hale na I. NP sa nachádza kozub. Rodinný dom je napojený na miestny rozvod elektrickej energie, vody a plynu.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Hospodárska budova

Je to samostatne stojaca stavba osadená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou nachádzajúca sa za rodinným domom. Obvodové murivo je murované. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s viditeľnými trámami. Strecha je stanová. Krytina je plechová. Vonkajšia omietka je brizolitová. Vnútorná omietka je čiastočne vápenná, časť stavby je bez vnútorných omietok. Podlahu tvorí cementový poter, časť stavby je bez podlahy. V hospodárskej budove je svetelná a motorická elektroinštalácia. Do užívania bola daná v roku 1986.

Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 73,12 m2.

 

2. Prístrešok pred domom

Ide o drevený prístrešok. Nosné stĺpy sú bez obvodovej konštrukcie. Strecha je pultová s krytinou z lepenkového šindľa. Do užívania bol daný v roku 2008.

Zastavaná plocha prístrešku je 11,25 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.