Pripravujeme dražbu pozemku v Trenčianskych Tepliciach Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
896 000 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
1 120 000 €
Dražobná zábezpeka:
49 000 €
Okres:
Trenčín
Obec:
Trenčianske Teplice
Katastrálne územie:
Trenčianske Teplice
Ulica:
Hurbanova 8
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú.: Trenčianske Teplice, obec: Trenčianske Teplice, okres: Trenčín, zapísané na liste vlastníctva č. 1483, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to konkrétne:
➢ pozemok parcely registra „C“ č. 2643/1 o výmere 2446, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
➢ pozemok parcely registra „C“ č. 2643/4 o výmere 1200, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.
(ďalej ako „Nehnuteľnosť I“)
2. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú.: Trenčianske Teplice, obec: Trenčianske Teplice, okres: Trenčín, zapísané na liste vlastníctva č. 75, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to konkrétne:
➢ pozemok parcely registra „C“ č. 2552/35 o výmere 6000, druh pozemku: lesný pozemok.
(ďalej ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“)

Opis predmetu dražby

Pozemky sa nachádzajú v Trenčianskych Tepliciach, ktoré ležia v údolí potoka Teplička, na úpätí Strážovských vrchov v nadmorskej výške 272 metrov. Poloha ohraničená zmiešanými lesmi vytvára pokojnú atmosféru. Centrum mesta, zostavené z rôznych stavebných štýlov, leží na prameňoch liečivej horúcej vody. Počet obyvateľov mesta je približne 5000. Parcely CKN č. 2552/ 35, č. 2643/ 1, a č. 2643/ 4 sa nachádzajú v zastavanom území obce, v lokalite širšieho centra mesta, v blízkosti areálu kúpeľov. Mesto je súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nachádza sa 13 km severovýchodne od mesta Trenčín.


Pozemky sa nachádzajú v blízkosti ulice Hurbanova a sú dostupné aj z ulice Ľ. Štúra, v zastavanom území obce Trenčianske Teplice. Pozemky sú v súčasnosti nevyužívané, vo svahovitom teréne, zarastené lesným porastom a susedia s areálom kúpeľov. Na pozemkoch sa nachádzajú trávy a stromy. Pozemok CKN č. 2643/4, na ktorý nadväzujú priamo ostatné pozemky je prístupný zo spevnenej komunikácie na pozemku CKN č. 2673, ktorý je vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice. V priestore komunikácie sú vedené inžinierske siete vody, kanalizácie, elektriny a plynu. Okolité pozemky sú čiastočne zastavané bytovými domami, penziónmi a budovami slúžiacimi ako zariadenie kúpeľov.
Pozemok CKN č. 2552/35, druh pozemku: lesný pozemok, má spôsob využívania pozemku ako pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu, za účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej ťažby. Ide o druh chránenej nehnuteľnosti: ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody (I. - III. stupeň).
Pozemky CKN č. 2643/1 a č. 2643/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, majú spôsob využívania pozemku ako pozemok na ktorom je dvor. Ide o druh chránenej nehnuteľnosti: kúpeľné územie a ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody (I. - III. stupeň).


Podľa predloženej územnoplánovacej informácie sa jedná o pozemky určené na vyššie využitie ako doteraz a to Polyfunkčné územie kúpeľníctva, obchodnej a kultúrnej vybavenosti – PKS.
Charakteristika: monofunkčné a polyfunkčné objekty prevažne určené na dočasné ubytovanie, doplnené obchodmi, službami a kultúrno-spoločenskou vybavenosťou. Podiel plôch pre dočasné ubytovanie, kúpeľníctvo, kultúrno spoločenskú vybavenosť je viac ako 50% HPP a obchodu a služieb je menej ako 20% z hrubej podlažnej plochy.
Funkčné využitie:


A) Prístupné:
Dominantné:
- prevádzky hotelového ubytovania poskytujúce relaxačné a balneoterapeutické služby, kultúrno-spoločenské zariadenia, kongresov haly, reštaurácie, a iné stravovacie zariadenia, maloobchod.
Doplnkové:
- administratíva menšieho rozsahu
- menšie penziónové ubytovanie
- nevyhnutné plochy technického vybavenia
- parková zeleň vo väčšom rozsahu, relaxačné a odpočinkové plochy záhrad
- odstavné miesta a garáže
- manipulačné priestory a komunikácie


B) Neprístupné:
- sklady, veľkoobchod, dopravné zariadenia a výrobné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi priamo či nepriamo zasahujú obytné objekty alebo objekty využívané verejnosťou.
Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave, nie je však udržiavaný, je zarastený trávami a lesným porastom.