Pripravujeme dražbu v obci Súľov - Hradná Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Bytča
Obec:
Súľov-Hradná
Katastrálne územie:
Súľov - Hradná
Ulica:
 131

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti:

  1. nachádzajúce sa v okrese: Bytča, obec: Súľov - Hradná, katastrálne územie: Súľov - Hradná, zapísané v evidencii Okresného úradu Bytča, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 626, a to konkrétne:
  • dom so súpisným číslom 131 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 465/5 o výmere 138 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  1. nachádzajúce sa v okrese: Bytča, obec: Súľov - Hradná, katastrálne územie: Súľov - Hradná, zapísané v evidencii Okresného úradu Bytča, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1885, a to konkrétne:
  • pozemok parcely registra „C“ č. 464/1 o výmere 1892 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 465/1 o výmere 887 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 465/5 o výmere 138 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 466/2 o výmere 63 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej spolu 1. a 2. len ako „Nehnuteľnosť“).