Pripravujeme dražbu rozostavaného rodinného domu v Hladovke, okres Tvrdošín Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Tvrdošín
Obec:
Hladovka
Katastrálne územie:
Hladovka
Ulica:
Hladovka 

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Tvrdošín, obec: Hladovka, katastrálne územie: Hladovka, zapísané v evidencii Okresného úradu Tvrdošín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1935, a to konkrétne:

  • rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 870/11 o výmere 140 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 870/9 o výmere 573 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 870/11 o výmere 140 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 870/13 o výmere 141 m2, druh pozemku: ostatná plocha.