Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu rodinného domu v Komárne, časť Kava Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
18 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
24 800 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Komárno
Obec:
Komárno
Katastrálne územie:
Komárno
Ulica:
Hlavná 8/3

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Komárno, katastrálne územie: Komárno, zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5932, a to konkrétne:

  • rodinný dom - Kava so súpisným číslom 8 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 11516 o výmere 1510 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 11516 o výmere 1510 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 8, katastrálne územie Komárno, časť Kava

Ide o samostatne stojaci, nepodpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a neobytným podkrovím nachádzajúci sa na okraji mestskej časti Kava. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1957, prístavba bola realizovaná v roku 1960.

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom pozostáva z troch izieb a príslušenstva, ktorým je kúpeľňa, kuchyňa, komora a chodba so schodiskom na povalu.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 121,13 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy domu sú kamenné bez vodorovnej izolácie, prístavba je založená na betónových základoch. Nosná konštrukcia je murovaná z pálených tehál a škvárobetónových tvárnic. Strop je drevený s rovným omietnutým podhľadom. Krov je drevený so strechou s nerovnakou výškou hrebeňov, krytina je z azbestocementových šablón s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je dvojvrstvová vápennocementová. Dom nie je zateplený. Vnútorné povrchy stien sú omietnuté vápennatou omietkou. Podlahy v izbách tvorí drevená palubovka, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba a PVC. Výplne okenných otvorov sú prevažne drevené dvojité, dvere sú drevené rámové. Dom je napojený na verejné rozvody vody, NN, plyn, odkanalizovaný je do žumpy. Vykurovanie zabezpečuje kotol ústredného vykurovania na tuhé palivo umiestnený v komore. Zdroj TÚV je zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. V roku 2008 boli realizované nové rozvody ÚK, radiátory, kotol na tuhé palivo, kúpeľňa - obklady, zariaďovacie predmety.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Dielňa s garážou

Nachádza sa tesne za rodinným domom, pričom nie je evidovaná na liste vlastníctva. Postavená bola v roku 1960 a slúži na garážovanie ako sklad a dielňa.

Zastavaná plocha dielne s garážou je 52,06 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové, obvodové steny sú prevažne murované z pálených tehál s cementovými omietkami. Strecha je sedlová s dreveným krovom, strop je drevený. Krytina je z azbestocementových šablón, bez klampiarskych konštrukcií. Okná sú jednoduché kovové, vráta sú drevené zvlakové. Podlahy sú hrubé betónové. Elektroinštalácia je svetelná.

 

2. Chliev na parcele č. 11516

Ide o drobnú stavbu, ktorá nie je evidovaná na liste vlastníctva. Postavená bola v roku 1960 a je trvale užívaná.

Zastavaná plocha chlievu je 23,87 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové. Steny sú murované z tehál. Krov je drevený s krytinou z pálenej škridle, bez klampiarskych konštrukcií. Vráta sú drevené zvlakové, okná nie sú osadené. Podlahy sú hrubé betónové.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v zlom technickom a hygienickom stave.