Pripravujeme dražbu rodinného domu v Nitre, časť Dolné Krškany Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Nitra
Obec:
Nitra
Katastrálne územie:
Dolné Krškany
Ulica:
Novozámocká 95/174

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nitra, obec: Nitra, katastrálne územie: Dolné Krškany, zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 754, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 95 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 10/3 o výmere 118 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parc. reg. „C“č. 10/4 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • predajňa televízorov so súpisným číslom 845 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 10/2 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 10/1 o výmere 509 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 10/2 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 10/3 o výmere 118 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 10/4 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 10/5 o výmere 52 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 10/6 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 11 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 12 o výmere 2064 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 13 o výmere 3774 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „predmet dražby“).