Dražba rodinného domu v Nitre, časť Dolné Krškany Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.10.2020 09:00
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
12.10.2020 11:00
Druhá obhliadka:
27.10.2020 11:00
Najnižšie podanie:
178 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
178 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Nitra
Obec:
Nitra
Katastrálne územie:
Dolné Krškany
Ulica:
Novozámocká 95/174

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nitra, obec: Nitra, katastrálne územie: Dolné Krškany, zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 754, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 95 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 10/3 o výmere 118 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parc. reg. „C“č. 10/4 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • predajňa televízorov so súpisným číslom 845 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 10/2 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 10/1 o výmere 509 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 10/2 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 10/3 o výmere 118 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 10/4 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 10/5 o výmere 52 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 10/6 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 11 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 12 o výmere 2064 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 13 o výmere 3774 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 95, na parc. č. 10/3 a 10/4, kat. územie Dolné Krškany

Ide o prízemný, čiastočne podpivničený rodinný dom s valbovou strechou. Do užívania bol daný v roku 1961.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: kotolňa a sklad.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 27,16 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, chodba, tri izby, kuchyňa, WC, kúpeľňa, štyri sklady.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 190,27 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Dom je založený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Obvodové steny sú z liateho betónu (v suteréne) a murované z tehál hr. do 40 cm na 1. NP. Strecha domu je valbová, krytinu tvorí keramická škridla. Klampiarske konštrukcie strechy ako žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie sú tiež z pozinkovaného plechu. Strop medzi suterénom a 1. NP je monolitický železobetónový. Strop nad 1. NP je drevený s rovným podhľadom. Úpravu vonkajších povrchov stien tvorí škrabaný brizolit. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké na 1. NP, v suteréne omietky nie sú. Okná sú pôvodné drevené dvojité s vonkajšími drevenými roletami. Interiér rodinného domu prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 2015. Interiérové dvere sú hladké drevené, prípadne presklené v obložkových zárubniach. V obytných miestnostiach sú podlahy veľkoplošné laminátové, v ostatných je dlažba. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva bez vstavaných spotrebičov, drez je nerezový. Kúpeľňa s WC boli kompletne zrekonštruované. Obklad je nový, WC misa je keramická s podomietkovým splachovacím systémom, umývadlo je keramické, namiesto vane je murovaný sprchový kút. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s ističmi. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú doskové oceľové. Zdroj teplej vody je kotol ÚK so zásobníkom v suteréne domu. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, rozvod NN a plynovod. Pred vstupom do rodinného domu je prestrešenie s oceľovými stĺpmi osadenými do základových pätiek.  

 

2. Predajňa televízorov so súpisným číslom 845, na parc. č. 10/2, kat. územie Dolné Krškany

Stavba je spojená s rodinným domom. Do užívania bola daná v roku 1994.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 29,50 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Je založená na betónových základoch. Obvodové steny sú z pálených tehál hr. do 40 cm. Strop je betónový s rovným podhľadom. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových IPA pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úprava vonkajších povrchov je z brizolitu. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Okná a dvere sú oceľové. Podlahu tvorí keramická dlažba. Zrealizovaný je rozvod NN a plynu.    

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Prestrešenie na parc. č. 12, kat. územie Dolné Krškany

Slúži ako sklad stavebného materiálu a náradia. Do užívania bolo dané v roku 2012.  

Zastavaná plocha prestrešenia je 132,50 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Je vyhotovené z drevených stĺpikov na pätkových základoch. Prestrešenie je bez podlahy. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria drevené stĺpiky 100 x 100 mm. Strechu tvorí drevený pultový krov s pozinkovanou plechovou krytinou. Nie je napojené na inžinierske siete.  

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.