Pripravujeme dražbu 3-izbového bytu v Gabčíkove! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Gabčíkovo
Katastrálne územie:
Gabčíkovo
Ulica:
Budovateľská 598/15

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Gabčíkovo, katastrálne územie: Gabčíkovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor

 

a)            na liste vlastníctva č. 3088, a to konkrétne:

  • byt č. 1 nachádzajúci sa na 1.p. bytovej jednotky so súpisným číslom 598, vchod: 15, na Budovateľskej ulici v Gabčíkove (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemkoch parcely registra „C“ č. 405 o výmere 181 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 406 o výmere 181 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 407 o výmere 181 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 408 o výmere 184 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemky“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti 1/32  (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

 

b)            na liste vlastníctva č. 3125, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32 k Pozemkom (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „Nehnuteľnosť“),