Opakovaná dražba rodinného domu v obci Tušice, okres Michalovce Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
27.02.2020 10:15
Miesto dražby:
Biznis salónik na 1. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
04.02.2020 11:30
Druhá obhliadka:
25.02.2020 11:30
Najnižšie podanie:
18 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
24 400 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Tušice
Katastrálne územie:
Tušice
Ulica:
Tušice 37

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Tušice, katastrálne územie: Tušice, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 125, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 37 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 294 o výmere 417 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 294 o výmere 417 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 295 o výmere 611 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 37, postavený na par. č. 294 v kat. území Tušice

Ide o samostatne stojaci nepodpivničený, dvojpodlažný rodinný dom s jednou bytovou jednotkou. Do užívania bol daný v roku 1976. Rodinný dom má plochú strechu. Strešná krytina je plechová. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je brizolitová. Okná sú drevené dvojité. K rodinnému domu je privedená plynová prípojka a vzdušná elektroprípojka.

      

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: dve izby, kúpeľňa s WC, kuchyňa a garáž.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 130,35 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: štyri izby a komora.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 130,35 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové. Rodinný dom je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria betónové monolitické stropy s rovným podhľadom. Schodisko v 1. NP tvorí keramická dlažba. Strecha je plochá jednoplášťová s tepelnou izoláciou. Krytiny sú z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov, fasádne omietky, tvorí škrabaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov, vnútorné omietky, sú vápenné štukové. Vnútorné obklady v 1. NP sú v prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky, vane ako aj kuchyne. V 2. NP sú na chodbe vnútorné drevené obklady. V prevažnej časti kúpeľne sú obklady min. nad 1,35 m výšky. Výplne otvorov, dvere, sú hladké plné alebo zasklené. Okná sú dvojité drevené. Podlahy obytných miestností sú z PVC. Dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. V kuchyni v 1. NP je plynový sporák a drezové oceľové smaltované umývadlo. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. V kúpeľni v 1. NP je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo a pákové nerezové vodovodné batérie. Záchod v 1. NP je splachovací bez umývadla. Garážové vráta sú oceľové. Vykurovanie je ústredné, teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľovými a vykurovacími panelmi. Zdrojom vykurovania v 1. NP je kotol ústredného vykurovania na plyn a kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody v 1. NP sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody v 1. NP je zásobníkový elektrický ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie v 1. NP tvorí liatinové potrubie. Elektroinštalácia v 1. NP je svetelná aj motorická. V 2. NP je elektroinštalácia svetelná. V 1. NP je elektrický rozvádzač s automatickým istením. V 1. NP je rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.