Dražba viac ako 17.000 m2 ornej pôdy v Málinci! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
07.08.2019 15:15
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
18.07.2019 09:00
Druhá obhliadka:
02.08.2019 09:00
Najnižšie podanie:
5 378 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
5 378 €
Dražobná zábezpeka:
1 500 €
Okres:
Poltár
Obec:
Málinec
Katastrálne územie:
Málinec
Ulica:
 

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poltár, obec: Málinec, katastrálne územie: Málinec, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Poltár, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1754, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „E“ č. 92/136 o výmere 3488 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „E“ č. 92/137 o výmere 14438 m2, druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Pozemky parcely registra „E“ č. 92/136 a 92/137, kat. územie Málinec

Predmet dražby sa nachádza mimo zastaveného územia obce Málinec, na liste vlastníctva vedený ako druh pozemku orná pôda. Pozemky sa nachádzajú v teréne a ide prevažne o trvalé trávnaté porasty a stromový porast. Predmet dražby nie je chránený územným plánom obce a nie je určený na stavebné účely.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.