Pripravujeme dražbu pozemkov v Terchovej Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Žilina
Obec:
Terchová
Katastrálne územie:
Terchová
Ulica:
Terchová 

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žilina, obec: Terchová, katastrálne územie: Terchová, zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1246, a to konkrétne:

 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/83 o výmere 1506 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/84 o výmere 403 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/85 o výmere 360 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/86 o výmere 298 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/111 o výmere 1816 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/112 o výmere 1387 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/113 o výmere 1451 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/114 o výmere 902 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/115 o výmere 771 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/116 o výmere 865 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/117 o výmere 736 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/118 o výmere 726 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/119 o výmere 499 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast.