Druhá opakovaná dražba pozemkov v Terchovej! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
27.07.2020 15:30
Miesto dražby:
salónik Club na 1. posch. hotela Boutique Hotel Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
10.07.2020 10:00
Druhá obhliadka:
16.07.2020 10:00
Najnižšie podanie:
52 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
105 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Žilina
Obec:
Terchová
Katastrálne územie:
Terchová
Ulica:
Terchová 

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žilina, obec: Terchová, katastrálne územie: Terchová, zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1246, a to konkrétne:

 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/83 o výmere 1506 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/84 o výmere 403 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/85 o výmere 360 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/86 o výmere 298 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/111 o výmere 1816 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/112 o výmere 1387 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/113 o výmere 1451 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/114 o výmere 902 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/115 o výmere 771 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/116 o výmere 865 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/117 o výmere 736 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/118 o výmere 726 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/119 o výmere 499 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby/opis stavu predmetu dražby:

1. Pozemky parc. reg. „C“ č. 15228/84, č. 15228/85, č. 15228/86, č. 15228/111, č. 15228/112, č. 15228/113 (ďalej len „Pozemky 1“)  

Nachádzajú sa v obci Terchová, lokalita Pálenica, mimo zastavaného územia obce v lokalite pozemkov porastenými trávami s roklinami dočasne nevyužívané ako trvalý trávny porast. Podľa územnoplánovacej informácie nie sú tieto pozemky zaradené v zóne s možnosťou zástavby. Pozemky sa nachádzajú vo svahovitom teréne s obmedzeným prístupom bez vybudovanej prístupovej cesty. V blízkosti pozemkov v intraviláne obce sa nachádzajú susedné rodinné domy a rekreačné chaty. 

 

2. Pozemky parc. reg. „C“ č. 15228/83, č. 15228/114, č. 15228/115, č. 15228/116, č. 15228/117, č. 15228/118, č. 15228/119   

Nachádzajú sa v obci Terchová, lokalita Pálenica, mimo zastavaného územia obce. Podľa územnoplánovacej informácie sú tieto pozemky zaradené v zóne s možnosťou zástavby ako plocha A2 obytné územie kompaktnej časti osídlenia, kde je veľkosť nových pozemkov 600 - 1000 m2, šírka pozemkov je 18 - 22 m. Pozemky sa nachádzajú vo svahovitom teréne s prístupom po  spevnenej komunikácii s povrchovou úpravou asfaltovou a makadam od štátnej cesty II. triedy prechádzajúcej obcou Terchová. V blízkosti pozemkov v intraviláne obce sa nachádzajú susedné rodinné domy a rekreačné chaty.

 

Celková výmera pozemkov je 11.720,- m2.

 

Predmet dražby s výnimkou Pozemkov 1 je v zmysle územnoplánovacej informácie určený k zástavbe, pričom je iba čiastočne udržiavaný.