Dražba skladov s pozemkami o výmere 3625 m2 v Lipanoch Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
25.10.2019 08:30
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
04.10.2019 14:30
Druhá obhliadka:
18.10.2019 14:00
Najnižšie podanie:
152 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
152 000 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Sabinov
Obec:
Lipany
Katastrálne územie:
Lipany
Ulica:
Mlynská 1

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Sabinov, obec: Lipany, katastrálne územie: Lipany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Sabinov, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2378, a to konkrétne:

  • kotolňa so súpisným číslom 126, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1300/48 o výmere 376 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • Sklad hotových výrobkov so súpisným číslom 1350, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1300/98 o výmere 210 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • Sklad materiálu so súpisným číslom 1351, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1300/54 o výmere 222 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1300/48 o výmere 376 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1300/54 o výmere 222 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1300/59 o výmere 2782 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1300/69 o výmere 35 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1300/98 o výmere 210 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

Predmet dražby sa nachádza v katastrálnom území Lipany, v obci Lipany. Je situovaný v zástavbe priemyselných objektov v priemyselnej časti mesta, kde sú sústredené prevádzky s ľahkou výrobou a prevádzky pre služby obyvateľstvu, ale aj rodinné domy. Jedná sa o okrajovú časť mesta nachádzajúcu sa v blízkosti hlavnej cesty spájajúcej okresné mestá Stará Ľubovňa a Sabinov. K predmetu dražby je prístup po spevnenej komunikácii. V lokalite je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu a plynovod. V meste sa nachádza základná občianska vybavenosť.

Predmet dražby pôvodne tvoril výrobný areál spoločnosti ULTRA-PLAST s.r.o. Na základe vonkajšej obhliadky areálu je možno konštatovať, že je v súčasnosti nevyužívaný – prístupové komunikácie k stavbám sú zarastené, stavby sú neudržiavané a evidentne neužívané. Jedná sa o prevádzkové objekty s možnosťou parkovania.

 

  1. Kotolňa súpisné číslo 126 na parcele CKN č. 1300/48, katastrálne územie Lipany.

Kotolňa je postavená ako samostatne stojaca stavba v pôvodne výrobnom areáli firmy ULTRA-PLAST s.r.o. Podľa kolaudačného rozhodnutia č.j 310/81 zo dňa 03.07.1981, vydaného Mestským národným výborom v Lipanoch, sa začala stavba užívať od roku 1981. V roku 1995 sa zmenila dispozícia, zrekonštruovali sa vnútorné priestory pre potreby výrobnej prevádzky.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Dvojpodlažná budova je pôvodná stavba kotolne, ktorá v súčasnej dobe plní funkciu výrobnej budovy, v ktorej prebieha výroba plastových výrobkov. Tvoria ju výrobné priestory - formovňa, sklad s kanceláriou, frézovňa, vákuovňa a sociálne priestory pre pracovníkov.

 

Celková zastavaná plocha NP I je 385 m2.

Celková zastavaná plocha NP II je 91,26 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:  

Nosný systém je tyčový betónový s oceľovými priehradovými nosníkmi s podhľadom. Obvodové murivo je vyplnené                   z pórobetónu hrúbky 300 mm, strecha je pultová, krytinu tvorí pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Na stavbe je bleskozvod, vonkajšie omietky sú striekaný brizolit, vnútorné omietky sú hladké, okná sú zdvojené, dvere sú plné hladké, strop je železobetón. Podlahu tvorí betónový poter, vykurovanie je lokálne, 4 ks pece na tuhé palivo, 3 ks umývadla, 2 splachovacie WC, 2 ks sprchovacie kúty, 220V + 380V ističe, teplá a studená voda, elektrický bojler. Obklady sú keramické v odkanalizovaných sociálnych priestoroch.

 

2.Sklad materiálu súpisné č. 1351 na parcele CKN č. 1300/54, katastrálne územie Lipany.

 

Sklad je postavený ako samostatne stojaca stavba v pôvodne výrobnom areáli firmy ULTRA-PLAST s.r.o. Sklad bol daný do užívania v roku 2000.

Jedná sa o prízemnú stavbu, nepodpivničenú, obvod je tvorený pórobetónom, strop je tvorený drevenými trámami bez podhľadu. Podlaha je betónová, 220V ističe, vráta sú oceľové otváravé, strešná krytina je tegola.

Zastavaná plocha je 124,89 m2.

 

3.Sklad hotových výrobkov súpisné č. 1350 na p.č. 1300/98, katastrálne územie Lipany.

Sklad je postavený ako samostatne stojaca stavba v pôvodne výrobnom areáli firmy ULTRA-PLAST s.r.o. Sklad so súpisným číslom 1350 je postavený na parcele CKN č. 1300/98. Sklad bol daný do užívania v roku 1995.

Jedná sa o prízemnú stavbu, nepodpivničenú, spĺňa charakter haly. Čelná obvodová stena je z pórobetónu a ostatné tri steny sú z oceľového nosného systému opláštené vlnitým plechom. Oceľový priehradový nosník tvorí stropnú konštrukciu, krytina je vlnitý pozinkovaný plech, z vnútornej strany je obvodová i stropná podhľadová konštrukcia zateplená. Podlaha je betónová, okná sú jednoduché, vráta sú otváravé. Vykurovanie je lokálne 1 ks pec na tuhé palivo, 220V + 380 V ističe.

Zastavaná plocha je 212,75 m2.

 

Vzhľadom k tomu, že znalcovi nebola umožnená obhliadka predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý z pôvodných podkladov predložených za účelom poskytnutia úveru a z ďalších dostupných informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.