Predaj ŠKODA OCTAVIA výhodne! Pripravovaná

Typ:
Pripravovaná
Dátum predaja:
---
Miesto predaja:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
370 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Zábezpeka:
0 €
Okres:
Žarnovica
Obec:
Žarnovica
Ulica:
Májová 294/26

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet predaja

 

Číslo súpisovej zložky

2

Súpisová hodnota v €

500,00

Hodnota (trhová) v €

370,00

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

 

 

 

Súdny alebo iný spor

 

Podielové spoluvlastníctvo

 1/1

Deň a dôvod zapísania do súpisu

27.02.2019; majetok vo vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA, aB HATCHBACK;  vin: TMBZZZ1U4W2040792,  ev. č. ZC 134 BH

Adresa miesta, kde sa nachádza

Májová 294/26, 966 81 Žarnovica

Rok výroby, stav opotrebovanosti

            r. 1997, pojazdné, stav tachometra: 219 500 km

Poznámka spornosti:

 

.

Opis predmetu predaja

 1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0902 810 943. Obhliadku ponúkaného majetku nachádzajúceho sa na adrese Májová 294/26, 966 81 Žarnovica je možné vykonať po predchádzajúcom ohlásení správcovi na uvedenom telefonickom čísle. Viac informácií  o ponúkanom majetku nájdete na webovej stránke: https://www.aukcnaspolocnost.sk/admin/.
 2. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku podávali záväzné ponuky a aby v rovnakej lehote zložili zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet konkurznej podstaty vedený v Tatra banka, a.s.: IBAN: SK64 1100 0000 0029 3705 2458, VS: 211912018; popis: Tomáš Kis. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení tohto podania v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
 3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote a/alebo ponuky kde záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebola zložená v stanovenej lehote, nebude správca prihliadať.
 4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcu na adresu JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty, Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica v zalepenej obálke s označením „predaj –neotvárať – Tomáš Kis".
 5. Ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny najmenej vo výške 75% súpisovej hodnoty majetku, identifikačné údaje záujemcu - kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a písomný a telefonický kontakt na záujemcu - kupujúceho. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nebude správca prihliadať.
 6. Správca vyhodnotí všetky doručené ponuky nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk a bezodkladne bude informovať úspešného záujemcu, ktorý splnil podmienky a ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
 7. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, správca rozhodne žrebom.
 8. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia doručených ponúk.
 9. V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania.
 10. Správca v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, vráti poskytnutú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu neúspešným záujemcom bankovým prevodom na bankové spojenie z ktorého prijal zloženú zálohu, resp. bankové spojenie oznámené v ponuke.
 11. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
 12. Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.

 

JUDr. Jana Živická, správca

Doplňujúce informácie