Opakovaná dražba pozemku v Banskej Bystrici - časť Podlavice Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
10.12.2019 14:45
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
25.11.2019 13:00
Druhá obhliadka:
03.12.2019 13:00
Najnižšie podanie:
5 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
12 700 €
Dražobná zábezpeka:
1 500 €
Okres:
Banská Bystrica
Obec:
Banská Bystrica
Katastrálne územie:
Podlavice
Ulica:
Podlavická cesta 

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Podlavice, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2524, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 1566/2 o výmere 1420 m2, druh pozemku: záhrada.

Opis predmetu dražby

Pozemok sa nachádza nad ulicou Podlavická cesta v mestskej časti - Podlavice v Banskej Bystrici. Pozemok je situovaný severne nad miestnou komunikáciou, resp. štátnou cestou 578. Od centra krajského mesta je lokalita vzdialená približne 5 km a dopravné spojenie je mestskou a prímestskou autobusovou dopravou.

V okolí nie je žiadna občianska vybavenosť, v blízkosti sa nachádza poľnohospodárske družstvo Podlavice. Orientácia pozemku je v smere na juh. Pozemok je v južnej časti svahovitý, prechádza potom do roviny a na severnej strane je znova svahovitý. Pozemok nie je využívaný, v územnom pláne mesta Banská Bystrica je pozemok definovaný ako zeleň - prímestský les, bez zmeny funkčného využitia. Iné využitie sa teda nedá predpokladať.

Inžinierske siete sú najbližšie pri neďalekom poľnohospodárskom družstve.

 

Pozemok je o celkovej výmere 1420 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave , ktorý zodpovedá jeho určeniu v zmysle územného plánu Banská Bystrica.