Pripravujeme dražbu ornej pôdy v Dubovej pri Pezinku! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Pezinok
Obec:
Dubová
Katastrálne územie:
Dubová
Ulica:
 

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Pezinok, obec: Dubová, katastrálne územie: Dubová, zapísané v evidencii Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1377, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 148/1 o výmere 3374 m², druh pozemku: orná pôda.