2. opakovaná dražba pozemku - ornej pôdy v Dubovej pri Pezinku! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
06.07.2020 08:45
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
19.06.2020 10:15
Druhá obhliadka:
03.07.2020 10:15
Najnižšie podanie:
16 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
32 900 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Okres:
Pezinok
Obec:
Dubová
Katastrálne územie:
Dubová
Ulica:
Družstevná 

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Pezinok, obec: Dubová, katastrálne územie: Dubová, zapísané v evidencii Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1377, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 148/1 o výmere 3374 m², druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Pozemok parc. registra „C“ č. 148/1, kat. územie Dubová

Predmet dražby sa nachádza na ulici Družstevná – Dolné Humná, v zastavanom území obce. Je súčasťou poľnohospodárskych plôch. K pozemku je prístup len cez nehnuteľnosť, ktorá nie je predmetom dražby – dom na Družstevnej 82/33. Pozemok sa nachádza v obci Dubová, ktorá je vinohradníckou obcou a leží pod juhovýchodnými svahmi Malých Karpát. Dubová je vzdialená od okresného mesta Pezinok 11 km. V blízkosti pozemku do 500 m sa nachádza základná občianska vybavenosť ako reštaurácie, obchod s potravinami, materská škola a zástavka prímestskej autobusovej dopravy. Základná zdravotná starostlivosť a základné školy sú tu dostupné. Samotná nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku bez dostupnosti z verejnej komunikácie, v bezprostrednej blízkosti sa nachádza miestny cintorín, družstvo a nehnuteľnosti podobného charakteru - orné pôdy. Podľa územnoplánovacej informácii zo dňa 25.06.2019 a podľa urbanistickej štúdie lokality Dolné Humná 10/2014 je predmet dražby súčasťou rozvojového územia IB22, podľa ktorej je takmer celý pozemok zaťažený ochranným pásmom vedenia plynu (20 metrov od osi vedenia na každú stranu), kde nie je možná výstavba a obmedzuje aj aktivity využívania pozemku na iné ako poľnohospodárske účely.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave, ktorý zodpovedá jeho určeniu v zmysle územnoplánovacej informácie.