Dražba bytu v Šamoríne Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
03.09.2019 09:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
15.08.2019 10:15
Druhá obhliadka:
28.08.2019 10:15
Najnižšie podanie:
48 100 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
48 100 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Šamorín
Katastrálne územie:
Mliečno
Ulica:
Prvá 70

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

  1. byt č. 15 nachádzajúci sa na 2. p. bytového domu súpisné číslo 168, na Prvej ulici 70, vchod: 70, v Šamoríne (ďalej len „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 453/1 o výmere 428 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra „C“ č. 453/2 o výmere 400 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parcely registra „C“ č. 452 o výmere 1477 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 6668/155302, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1496, okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Mliečno (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),
  2. Priestor č. 13 nachádzajúci sa v suteréne Domu, postaveného na Pozemku, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a pozemku parcely registra „C“ č. 452 o výmere 1477 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 1375/155302, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1496, okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Mliečno (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“),
  3. Priestor č.14 nachádzajúci sa v suteréne Domu, postaveného na Pozemku, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a pozemku parcely registra „C“ č. 452 o výmere 1477 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 1416/155302, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1496, okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Mliečno (ďalej len ako „Nehnuteľnosť III“ a spolu s Nehnuteľnosťami I-II ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

 

  1. Byt č. 15 v bytovom dome so súpisným číslom 168 v k. ú. Mliečno

Bytový murovaný dom, v ktorom sa byt nachádza, má 2 nadzemné podlažia a jedno polozapustené podlažie a sedlovú strechu. Ide o podpivničený bytový dom. Vchod, v ktorom sa byt nachádza je prístupný cez hlavný vstup z ulice Prvá č. 70 v Šamoríne. V suteréne na 1. PP sa nachádzajú nebytové priestory, na ostatných podlažiach sú byty prístupné zo schodíšť. Dom bol daný do užívania v roku 2010.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 15 pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa chápe: chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC.

Celková podlahová plocha bytu č. 15 je 66,68 m2. Byt má balkón o výmere cca 3,25 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Z konštrukčného hľadiska je dom murovaný. Stropy sú s rovným železobetónovým podhľadom. Zastrešený je sedlovou strechou. Klampiarske konštrukcie domu sú z pozinkovaného plechu. Presvetlenie schodiskového priestoru je zabezpečené plastovými oknami. Všetky okná sú plastové, rovnako aj vchodové dvere. Povrchovú úpravu podláh v spoločných priestoroch tvorí keramická dlažba.

Byt č. 15 sa nachádza na 2 poschodí. Byt je orientovaný na sever a juh. Vybavenie sa predpokladá byť štandardné.

 

  1. Priestor č. 13 v bytovom dome so súpisným číslom 168 v k. ú. Mliečno

Ide o nebytový priestor – sklad o celkovej výmere 13,75 m2. Priestor č. 13 bol daný do užívania v roku 2010.

 

  1. Priestor č. 14 v bytovom dome so súpisným číslom 168 v k. ú. Mliečno

Ide o nebytový priestor – sklad o celkovej výmere 14,16 m2. Priestor č. 14 bol daný do užívania v roku 2010.

 

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý zo znaleckého posudku č. 55/2014 vypracovaného Ing. Petrom Villantom a z ďalších dostupných informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.