Dražba rodinného domu vo Zvolenskej Slatine Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
09.09.2019 13:00
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
22.08.2019 11:30
Druhá obhliadka:
05.09.2019 11:30
Najnižšie podanie:
13 680 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
15 200 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Okres:
Zvolen
Obec:
Zvolenská Slatina
Katastrálne územie:
Zvolenská Slatina
Ulica:
SNP 66

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

  1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Zvolen, obec Zvolenská Slatina, katastrálne územie Zvolenská Slatina, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Zvolen, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 921, a to konkrétne:
  • rodinný dom so súpisným číslom 131 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1295 o výmere 166 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1289 o výmere 104 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1291 o výmere 84 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1293 o výmere 54 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1295 o výmere 166 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1317 o výmere 645 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),
  1. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k celku na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese Zvolen, obec Zvolenská Slatina, katastrálne územie Zvolenská Slatina, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Zvolen, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 272, a to konkrétne:
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1290 o výmere 381 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 131 je stavba, ktorá je postavená ako samostatne stojaci rodinný dom. V prednej časti rodinného domu bola začatá rekonštrukcia, boli osekané vnútorné omietky, je možné konštatovať, že táto časť domu je v štádiu hrubej stavby. V zadnej časti domu sa nachádza jednoizbový byt. Dom nie je podpivničený, je prízemný.

Rodinný dom sa nachádza na jednom dvore s iným rodinným domom, postavenom na parcele CKN č. 1288. Dvor oboch rodinných domov tvorí parcela CKN č. 1290, ktorá je v polovičnom spoluvlastníckom podiele. Rodinný dom bol podľa prehlásenia vlastníka daný do užívania v roku 1944. V roku 1960 bola realizovaná modernizácia rodinného domu spočívajúca vo výstavbe kúpeľne a zasklenia podstenia.  

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je prízemný bez podpivničenia:

V I. NP v prednej časti rodinného domu sa nachádzajú štyri miestnosti vo výstavbe, u ktorých v danom štádiu nie je možné určiť účel využitia. V zadnej časti domu sa nachádza jednoizbový byt, kde sa nachádza izba, kuchyňa, komora a kúpeľňa.

Celková zastavaná plocha je 164,28 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy - betónové z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou;

Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál hr. 450 mm;

Vnútorné priečky - murované z tehál hr. 150 mm;

Stropné konštrukcie – v I. NP je drevený trámový s rovným podhľadom, s podbitím na rákos, v jednej miestnosti je drevený trámový s viditeľnými trámami;

Strecha - sedlová s jednoduchou pálenou krytinou, v zadnej časti stavby sú viditeľne poškodené strešné trámy - strecha je zvlnená, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu – žľaby a zvody;

Vonkajšie úpravy – vápenná omietka;

Vnútorné úpravy povrchov - vápenné omietky stien a stropov sú maľby - z 50% stavby osekané, v kúpeľni sú keramické obklady stien;

Zariaďovacie predmety – štandardné;

Okná - drevené dvojité;

Dvere – drevené, osadené v drevených zárubniach, predná časť domu je bez dverí;

Podlahy v rodinnom dome - PVC, v prednej časti bez podláh.

 

V kúpeľni sa nachádza vaňa a dvojdrez. Vodovodné batérie sú pákové. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka z materiálov na báze dreva a elektrický šporák. Kúrenie rodinného domu je zabezpečené pieckami na tuhé palivo.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v zanedbanom stave.