Po dohode so záujemcom pripravíme opakovanú dražbu rodinného domu (budovy obchodu a služieb) v obci Babiná, okres Zvolen, teraz za najnižšiu cenu! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
84 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
169 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Zvolen
Obec:
Babiná
Katastrálne územie:
Babiná
Ulica:
Plánkova 41

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zvolen, obec: Babiná, katastrálne územie: Babiná, zapísané v evidencii Okresného úradu Zvolen, katastrálny odbor

a)            na liste vlastníctva č. 150, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 41 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 137/2 o výmere 423 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 137/2 o výmere 423 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 138 o výmere 233 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby I“),

b)            na liste vlastníctva č. 104, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 1959/2 o výmere 458 m², druh pozemku: trvalý trávny porast (ďalej len ako „predmet dražby II“ a spolu s predmetom dražby I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Budova obchodu a služieb s.č. 41 na p.č. 137/2, k.ú. Babiná

Predmetom dražby je samostatne stojaca jednopodlažná budova bez podpivničenia s obytným podkrovím. Na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného obcou Babiná, spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy zo dňa 28.10.2014 bola budova kolaudovaná so začiatkom užívania v roku 2014 ako budova pre obchod a služby. Budova bola v čase obhliadky v 1.NP zariadená s funkčnou prevádzkou pohostinstva a so zariadenou predajňou potravín, ktorá bola v čase obhliadky mimo prevádzky. Budova je na LV č. 150 zapísaná ako rodinný dom. V čase obhliadky bolo zistené, že väčšia polovica podlahovej plochy všetkých miestností budovy nie je využívaná na bývanie, preto vychádzame zo skutočnosti, že ide o budovu pre obchod a služby, čo je uvedené aj v kolaudačnom rozhodnutí.

 

Dispozičné riešenie:

V I. NP sa nachádzajú:

- priestory pohostinstva so samostatným vstupom z vonkajšej strany dvora, sklad, sociálne zariadenie pre mužov a ženy,

- priestory predajne potravín s kanceláriou, skladom, dennou miestnosťou a sociálnym zariadením,

- hospodárska časť so samostatným vstupom z bočnej východnej strany dvora,

- zádverie so schodiskom do podkrovia,

- plynová kotolňa so samostatným vstupom zo zadnej severnej strany budovy.

Zastavaná plocha I. NP je o výmere 266,31 m2.

 

V podkroví sa nachádzajú: obytné priestory s 3 izbami a príslušenstvom, pričom príslušenstvo tvorí kuchyňa, chodba, komora, kúpeľňa s WC a kuchyňa s jedálňou.

Zastavaná plocha podkrovia je o výmere 119,53 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Budova je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Bola vybudovaná po odstránení pôvodnej stavby domu. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic Porfix hr. 30- 40 cm. Stropná konštrukcia nad 1.NP je železobetónová a nad podkrovím je drevená trámová s rovným podhľadom s drevenými palubovkami so zateplením. Strecha je riešená prevažne ako pultová z jednotlivých častí budovy, ktoré sú oproti sebe výškovo posunuté, pokryté krytinou z trapézového plechu s odvodom dažďovej vody do vonkajších zvodov a žľabov z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic. Vnútorné povrchové úpravy stien sú zo štukovej omietky a z dreveného obkladu. Vonkajšia povrchová úprava stien je z minerálnej omietky na zateplení. Podlahy vnútorných predajných priestorov sú z keramickej dlažby, podlahy obytných priestorov v podkroví sú plávajúce laminátové. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické. Okná v celej budove sú plastové EURO s izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere sú dyhované na báze dreva, vsadené do kovových zárubní, vchodové dvere sú plastové. Vykurovanie je ústredné s panelovými radiátormi a plynovým turbo kotlom, ktorý je zavesený na stene v kotolni budovy. Ohrev TÚV je zabezpečený zásobníkovým ohrievačom TÚV, ktorý je súčasťou kotla ÚVK. Sociálne zariadenie v obytnej časti budovy v podkroví je vybavené samostatnou sprchou, umývadlom, automatickou práčkou a WC kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby. Sociálne zariadenie v prízemí budovy v pohostinstve je zvlášť pre mužov a ženy vybavené WC misami kombi, umývadlami a pisoárovými státiami. Povrchové úpravy stien sociálnych zariadení sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha je z keramickej dlažby.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Prístrešok pred budovou, postavený na p.č. 137/2

Jedná sa o prístrešok pre auto a prestrešený prístupový chodník pred hlavnou budovou zrealizovaný z murovaných pilierov so sedlovou strechou drevenej konštrukcie pokrytej plechovou krytinou z trapézového plechu. Základy sú bez podmurovky, sú tu iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi prefabrikovanej garáže. Zvislé nosné konštrukcie tvoria iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere. Strechu tvorí krov - klincované väzníky a ostatné; krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Podlahy tvoria cementové dlaždice. Je tu svetelná elektroinštalácia – poistkové automaty.   

Zastavaná plocha prístrešku je 62,72 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave, vhodnom na podnikateľské účely, ako aj na bývanie.