Opakovaná dražba rodinného domu v Rimavskej Seči, okres Rimavská Sobota Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
25.10.2019 14:45
Miesto dražby:
salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec
Prvá obhliadka:
04.10.2019 10:45
Druhá obhliadka:
18.10.2019 10:15
Najnižšie podanie:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
19 300 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Rimavská Seč
Katastrálne územie:
Rimavská Seč
Ulica:
Rimavská Seč 207

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Rimavská Seč, katastrálne územie: Rimavská Seč, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 491, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 207 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 287/11 o výmere 242 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 287/10 o výmere 62 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 287/11 o výmere 242 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 287/12 o výmere 283 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 287/20 o výmere 1216 m2, druh pozemku: záhrada

(ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 207, katastrálne územie Rimavská Seč

Ide o čiastočne podpivničenú, prízemnú stavbu, ktorá je postavená ako druhá časť dvojdomu, pričom je s vedľajším rodinným domom spojená spoločnou stenou. Rodinný dom má dve bytové jednotky – jedna štvorizbová a jedna jednoizbová. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1958. V roku 2008 bola realizovaná modernizácia rodinného domu spočívajúca vo výstavbe kúpeľní a modernizácie kuchýň v oboch bytových jednotkách.

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí pivnica.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 17,93 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, komora a štyri izby. V jednoizbovej bytovej jednotke sa nachádza izba, kuchyňa a kúpeľňa.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 210,90 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál hr. 350 mm. Vnútorné priečky sú murované z tehál hr. 150 mm. Stropné konštrukcie v I. PP tvorí tehlová klenba. V I. NP je drevený trámový strop s rovným podhľadom s podbitím na rákos. Strecha je sedlová s jednoduchou pálenou krytinou na jednej časti stavby, na druhej časti je pultová strecha s krytinou z AZC vlnoviek. Klampiarske konštrukcie (žľaby a zvody) sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy tvorí brizolitová omietka. Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné omietky stien a stropov - maľby, v sociálnych zariadeniach a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Okná sú drevené dvojité, jedno okno je plastové. V prednej časti domu sú rolovacie plastové okenné žalúzie. Dvere sú drevené v drevených zárubniach. Dvere do sociálnych zariadení sú biele v oceľových zárubniach. Podlahy v rodinnom dome v obytných miestnostiach sú palubové, resp. z PVC, ostatné podlahy sú keramické dlažby. V jednej kúpeľni sa nachádza vaňa a umývadlo. WC je samostatné. V druhej kúpeľni sa nachádza sprchovací kút, umývadlo a WC. Vodovodné batérie sú čiastočne pákové, čiastočne kohútikové – nové. V oboch kuchyniach sa nachádza kuchynská linka z materiálov na báze dreva a sporáky na tuhé palivo. Kúrenie oboch bytových jednotiek je zabezpečené pieckami na tuhé palivo.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Garáž bez súpisného čísla

Je postavená ako samostatná stavba vedľa rodinného domu. Do užívania bola daná v roku 1970.

Zastavaná plocha garáže je 25,50 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Garáž je osadená na základových pásoch. Obvodové murivo je murované hrúbky 300 mm. Stropná konštrukcia je drevená trámová s pultovou strechou bez podhľadu. Vonkajšia aj vnútorná omietka je vápenná, z vonkajšej strany čiastočne opadaná. Krytina je z AZC vlnoviek. Podlaha je udusaná hlina. Garážová brána je drevená otváravá.

 

2. Garáž postavená na parcele č. 287/11

Je postavená ako pokračovanie rodinného domu. Do užívania bola daná v roku 1958.

Zastavaná plocha garáže je 25,56 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Obvodové murivo je murované hr. 350 mm. Vonkajšia omietka je brizolitová, vnútorná omietka je vápenná hladká. Strecha je pultová z AZC vlnoviek. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je betónová hrubá. Garážová brána je drevená otváravá. V garáži je svetelná a motorická elektroprípojka.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.