Dražba domu v obci Potônske Lúky Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.09.2019 14:45
Miesto dražby:
salónik v priestoroch bývalej pivárne na prízemí hotela Barbakan, Štefánikova ul. č. 11, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
13.09.2019 14:00
Druhá obhliadka:
27.09.2019 09:00
Najnižšie podanie:
15 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
15 200 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Potônske Lúky
Katastrálne územie:
Potônske Lúky
Ulica:
54 

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Dunajská Streda, obec Potônske Lúky, katastrálne územie Potônske Lúky, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 474, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 54 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 796/1 o výmere 311 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 796/1 o výmere 311 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 796/2 o výmere 617 m2, druh pozemku: záhrada.

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 54 ( na parcele číslo 796/ 1 )

Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a s pôdorysom približne v tvare obdĺžnika.

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Z juhovýchodnej strany je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Vstup je riešený predsadenou predsieňou. Následne sa vstupuje do priechodnej izby z ktorej je prístup do kuchyne a kúpeľne.  Miestnosť využívaná na skladovanie je prístupná z dvora samostatným vstupom. Zo skladovej miestnosti je aj výstup do podkrovia schodiskom, ktoré bolo pravdepodobne využívané na skladovanie.

Celková zastavaná plocha je 82,53 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu alebo kameňa bez vodorovnej izolácie. Zvislé obvodové  a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 500 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 100-300 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC – hladká omietka. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené z drevených trámov s priznaným podhľadom. Strecha je šikmá, sedlová s dreveným krovom. Krytina strechy je zhotovená z pálenej jednodrážkovej škridle. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z omietkovej zmesi na báze MVC – hladká omietka. Vstupné dvere sú zhotovené ako čiastočne presklené dyhované. Interiérové dvere sú v celom objekte zhotovené pravdepodobne ako drevené rámové s výplňou. Okná sú čiastočne plastové, ale väčšina sú ako dvojité drevené. Vykurovanie je lokálne - piecka na tuhé palivo. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s obkladom. WC je s nádržkou. V rodinnom dome sa nachádza rozvod pozinkovaného potrubia studenej vody z centrálneho zdroja, rozvod kameninového potrubia kanalizácie a svetelná elektroinštalácia. V dome sa nachádza kuchynská linka bez zariadení. Ide o nedostatočne udržiavaný, starý rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku. Na obvodovom nosnom murive sa nachádzajú viditeľné trhliny spôsobené sadaním domu a murivo je viditeľne navlhnuté vzlínajúcou vlhkosťou. Dom je podľa slov zástupov vlastníka aktuálne nevyužívaný na bývanie. Dom je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám. Dom bol daný do užívania v roku 1928.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v zanedbanom a zlom stavebnotechnickom stave.