Dražba dielní vo Svidníku Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
26.09.2019 10:15
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
04.09.2019 11:15
Druhá obhliadka:
24.09.2019 11:15
Najnižšie podanie:
50 800 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
50 800 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Svidník
Obec:
Svidník
Katastrálne územie:
Svidník
Ulica:
Stropkovska 706

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti:

 1. nachádzajúce sa v okrese Svidník, obec Svidník, katastrálne územie Svidník, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2174, a to konkrétne:
 • dielňa PSV bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3452/30 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3452/25 o výmere 108 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3452/30 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),
 1. nachádzajúce sa v okrese Svidník, obec Svidník, katastrálne územie Svidník, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2141, a to konkrétne
 • dielňa PSV bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3452/26 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • dielňa PSV bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3452/27 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • dielňa PSV bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3452/28 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • dielňa PSV bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3452/29 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • dielňa PSV bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3452/31 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • dielňa PSV bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3452/32 o výmere 111 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3452/26 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3452/27 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3452/28 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3452/29 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3452/31 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3452/32 o výmere 111 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3452/36 o výmere 113 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3452/37 o výmere 108 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3452/38 o výmere 108 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3452/39 o výmere 109 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3452/40 o výmere 155 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“),

Opis predmetu dražby

Dielne PSV bez súpisného čísla na parcele CKN č.: 3452/26, 3452/27, 3452/28, 3452/29, 3452/30, 3452/31, 3452/32, katastrálne územie  Svidník, obec Svidník.

Dielne sú situované v zástavbe priemyselných objektov v priemyselnej časti mesta, kde sú sústredené prevádzky s ľahkou výrobou a prevádzky pre služby obyvateľstvu. S centrom mesta sú spojené štátnou cestou smer Prešov – Svidník. V lokalite je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu a plynovod. V meste sa nachádza základná občianska vybavenosť. Predmet dražby tvorí výrobný objekt v radovej zástavbe, na ktorý z južnej strany nadväzuje iný výrobný objekt. Jedná sa o prevádzkový objekt výrobného charakteru s možnosťou parkovania na Stropkovskej ulici vo Svidníku.

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Stavba dielní je nepodpivničená a má jedno nadzemné podlažie, ktoré tvorí: 2x kancelária, šatňa + denná miestnosť, chodba, predsieň WC + kotol, sprchovací kút, WC, plnička saponátov, sklad obalov, miešareň saponátov, sklad hotových výrobkov, výroba pracieho prášku a lisovňa.  

Celková zastavaná plocha je 504,38 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Stavba pôvodne slúžia na výrobu a plnenie bytovej chémie (výroba saponátov). Stavba nemá pridelené súpisné číslo. Stavba bola podľa potvrdenia o veku stavby zo dňa 06.03.2016, vydaného Mestským úradom vo Svidníku, odbor výstavby, dopravy, ŽP a RP, daná do užívania v roku 1990. Stavba bola v roku 1996 rekonštruovaná. Rekonštrukcia pozostávala so zateplenia stropu vo výrobných priestoroch a podbitia trapézovým plechom, zo zateplenia stropu v kanceláriách a šatni, soc. zariadeniach a podbitia sadrokartónom. Bolo realizované zateplenie a obloženie keramickým obkladom severného priečelia, zriadenie dennej miestnosti, šatní, soc. zariadení, vrátane vnútorného vybavenia, ďalej bola vykonaná realizácia vnútorných priečok, ker. obkladov, ker. podláh a podláh z PVC, výmena okien za plastové - v kancelárii, rekonštrukcia elektroinštalácie, rozvodov vody a kanalizácie. V roku 1998 bola realizovaná plynofikácia budovy, následne bola zriadená kotolňa s kotlom na zemný plyn a ohrev vody. V roku 1998 bolo vybudované oplotenie areálu, vrátane vrát s diaľkovým ovládaním.

Stavba má sedlovú strechu. Strešná krytina je plechová. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu - z dvoch strán strechy. Vonkajšia omietka je brizolitová. Okná sú čiastočne plastové, čiastočne drevené zdvojené. K stavbe je privedená plynová prípojka, elektroprípojka, vodovodná a kanalizačná prípojka.

Základy sú prevedené ako betónové základy z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie sú murované z tehly v skladobnej hrúbke 45 cm, vnútorné priestory sú oddelené murivom hr. 30 cm. Stropy vo výrobnej časti budovy sú prevedené z trapézového plechu osadeného na oceľovej konštrukcii. V roku 1996 bolo prevedené zateplenie stropu. Strop v časti sociálnej – v kanceláriách a sociálnych priestoroch (šatňa + denná miestnosť, WC) a v kotolni bol znížený na výšku 2,60 m, zateplený polystyrénom a podbitý doskami DEOS. Konštrukcia strechy je tvorená z oceľových väzníkov z valcovaných profilov, strešná krytina je prevedená z oceľového tvarovaného plechu. Vnútorná omietka je štuková, vonkajšie omietky sú prevedené škrabaným brizolitom. Severné priečelie bolo v roku 1996 zateplené polystyrénom a obložené keramickými doskami. Schody nie sú žiadne, vnútorné dvere sú hladké plné, vráta sú oceľové dvojkrídlové. Okná v severnom priečelí od roku 1996 sú plastové, ostatné sú pôvodné – drevené zdvojené. Podlahy vo výrobných priestoroch sú prevedené tvrdoliatym asfaltom, podlahy v ostatných priestoroch (kancelárie, šatňa + denná miestnosť, kotolňa, WC a sprchovací kút) sú prevedené z keramickej dlažby. Vykurovanie je ústredné z vlastnej kotolne s kotlom na zemný plyn (plynofikácia v r. 1998), elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi (čiastočná rekonštrukcia v r. 1996). Stavba je opatrená bleskozvodom. Vnútorný vodovod a vnútorná kanalizácia sú prevedené z rúr PVC (r. 1996), vnútorný plynovod je využívaný v kotolni na kúrenie a ohrev teplej vody, v dennej miestnosti je napojený plynový sporák. Denná miestnosť je vybavená kuchynskou linkou s pákovou batériou a plynovým šporákom. Hygienické zariadenie je vybavené splachovacím záchodom, umývadlom a sprchovacím kútom (batérie sú obyčajné).

Budova má samostatnú vodovodnú prípojku, elektrickú prípojku a plynovú prípojku. Meranie vody nie je riešené samostatným meraním.

 

Vzhľadom k tomu, že znalcovi nebola umožnená obhliadka predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý z pôvodných podkladov predložených za účelom poskytnutia úveru a z ďalších dostupných informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.