2. opakovaná dražba rodinného domu v Málinci, teraz za najnižšiu cenu! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
26.02.2020 11:45
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
06.02.2020 10:00
Druhá obhliadka:
21.02.2020 10:00
Najnižšie podanie:
6 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
13 600 €
Dražobná zábezpeka:
2 000 €
Okres:
Poltár
Obec:
Málinec
Katastrálne územie:
Málinec
Ulica:
Málinec 439

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poltár, obec: Málinec, katastrálne územie: Málinec, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Poltár, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 613, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 439 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 270 o výmere 497 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 270 o výmere 497 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 271 o výmere 358 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 439 v obci Málinec

Predmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Málinec v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov pri miestnej komunikácií na kraji obce. Rodinný dom bol postavený pred rokom 1975. Nehnuteľnosť bola ku dňu obhliadky odpojená od všetkých sietí a asi 15 rokov neobývaná. Predmet dražby je riešený ako dvojpodlažný bez podpivničenia a obytného podkrovia.  

 

Dispozičné riešenie:

V I. NP sa nachádza: zádverie s chodbou a schodiskom do 2.NP, izba, kuchyňa, kotolňa, špajza, WC a garáž so samostatným vstupom z dvora. 

Zastavaná plocha I. NP je o výmere 130,61 m2.

 

V II. NP sa nachádza: chodba, WC, kúpeľňa, špajza, kuchyňa, 3 izby a loggia z jednej izby orientovaná na východnú svetovú stranu.

Zastavaná plocha II. NP je o výmere 108,12 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové s vodorovnou izoláciou proti vlhkosti. Obvodové murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr. 30 - 40 cm, murivo 2.NP je murované z pórobetónových tvárnic hr. do 40 cm, z vonkajšej strany s povrchovou úpravou  zo škrabaného brizolitu bez zateplenia v pôvodnom stave. Priečky v celom dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP a 2.NP je železobetónový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou zo štukovej omietky. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) sú vápenné štukové - ku dňu obhliadky značne poškodené. Vykurovanie domu bolo v čase obhliadky nefunkčné, s plechovými panelovými radiátormi a kotlom na tuhé palivo. Radiátory a kotol ÚVK boli v čase obhliadky  zdemontované a poškodené. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je  umiestnený v garáži v 1.NP. Rozvod vody je riešený z verejnej siete oceľovým pozinkovaným potrubím, ktoré bolo v čase obhliadky nefunkčné a odpojené od verejnej siete. ELI  v dome je riešená rozvodmi 220 a 380 V v 1.NP, v čase obhliadky  nefunkčné, poškodené a odpojené od verejnej siete. Strecha domu je stanová, pokrytá pálenou jednodrážkovou krytinou    na latovaní, v čase obhliadky poškodená a zateká. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované parapety bez povrchovej úpravy. Klampiarske konštrukcie strechy sú nezrealizované. Okná v dome sú pôvodné zdvojené, v dezolátnom stave s poškodenou výplňou bez povrchovej úpravy. Interiérové a vchodové dvere v celom dome sú hladké na báze dreva, plné a zasklené, poškodené s rozbitou výplňou. Podlahy obytných miestností a príslušenstva v dome sú z cementového poteru  bez finálnej úpravy podláh, v čase obhliadky zanedbané a poškodené. Kúpeľňa v 2.NP je pôvodná s plechovou vaňou  a umývadlom s keramickým obkladom stien do výšky 1,5 m, podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby. V čase obhliadky  bola kúpeľňa zanedbaná. V 1.NP je kuchyňa bez osadenej kuchynskej linky, miestnosť je poškodená. V 2.NP sa nachádza   menšia kuchyňa so zdemolovanou kuchynskou linkou na báze dreva bez sporáku so smaltovaným drezom a obyčajnou  stenovou batériou. Plynofikácia a rozvod plynu v dome nie je riešený. Technický stav zistený pri obhliadke je značne podpriemerný s poškodenými a chýbajúcimi konštrukciami a zariadeniami ako sú napr. radiátory, kotol ÚVK , poškodené  povrchy podláh, rozbité okná, poškodená zatekajúca strecha, strop nad 2.NP so značným a nebezpečným priehybom  (statická porucha) následkom dlhodobého zanedbania údržby domu. 

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v zanedbanom stave so statickými poruchami.