Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu rodinného domu v obci Biel, okres Trebišov Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
21 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
29 000 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Trebišov
Obec:
Biel
Katastrálne územie:
Biel
Ulica:
Sahara 333/2

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trebišov, obec: Biel, katastrálne územie: Biel, zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 511, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 333 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 495/3 o výmere 120 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 495/1 o výmere 365 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

pozemok parc. reg. „C“ č. 495/3 o výmere 120 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 333, katastrálne územie Biel

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku, v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov pri miestnej komunikácií v okrajovej časti obce v tichej lokalite. Do užívania bola daný v roku 1980. Je napojený na verejný rozvod ELI a verejný vodovod. Kanalizácia z rodinného domu je zaústená do vlastnej žumpy s možnosťou napojenia aj do verejnej kanalizácie. Rodinný dom má možnosť napojenia aj na verejný rozvod zemného plynu.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, chodba, tri izby, kúpeľňa s WC, kuchyňa, špajza, kotolňa na tuhé palivo spojená s príručnou dielňou a za kotolňou sa nachádza ešte jedna miestnosť - sklad. Pod časťou skladu sa nachádza podzemná pivnica prístupná zo zadnej časti dvora cez predložené schody.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 120,52 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy rodinného domu sú betónové prekladané kameňom s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové murivo v 1.NP je murované prevažne z pálených tehál hr. 45 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády, pričom tri strany tvorí škrabaný brizolit a zadná stena je z vápennocementovej hladkej omietky. Priečky v rodinnom dome sú vybudované z pálených tehál. Sokel z dvoch strán je obložený kamennou bridlicou do výšky 50 cm. Strop nad 1.NP je zrealizovaný ako drevený trámový s rovným podhľadom zo štukovej omietky. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) sú vápenné štukové. Vykurovanie rodinného domu je riešené ako ústredné teplovodné s panelovými plechovými radiátormi, oceľovým rozvodom. Zdrojom tepla je stacionárny kotol na tuhé palivo umiestnený  v kotolni. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom, ktorý je umiestnený na stene v špajzi vedľa kuchyne. Rozvod studenej vody je riešený z verejnej siete rozvodom z oceľového pozinkovaného potrubia. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V, napojená cez domový ističový rozvádzač umiestnený na fasáde vedľa vstupu do rodinného domu. Strecha je sedlová z drevených hranolov pokrytá krytinou z AZC vlnoviek na latovaní. Klampiarske konštrukcie tvoria pozinkované žľaby a zvody. Parapety sú tiež pozinkované. Všetky výplne otvorov (okná) sú pôvodné drevené zdvojené s dvojitým zasklením doplnené žalúziami. Vchodové dvere sú pôvodné drevené rámové s výplňou. V rodinnom dome sa nachádza kúpeľňa v pôvodnom stave vybavená plechovou vaňou a WC s vrchným splachovaním. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky 1,5 m, podlaha je z keramickej dlažby. V 1.NP je umiestnená samostatná kuchyňa vybavená kuchynskou linkou na báze dreva. V kuchynskej zostave je zabudovaný kuchynský plynový sporák s el. rúrou s digestorom, nerezový drez so stenovou batériou. Za kuchynskou linkou je povrchová úprava steny z keramického obkladu. Podlaha v kuchyni je z keramickej dlažby. Interiérové dvere v rodinnom dome sú prevažne hladké plné a presklené do kovových zárubní. Podlahy obytných miestnosti sú z PVC na betónovom potere. Podlahy príslušenstva v rodinnom dome sú z keramickej dlažby.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Sklad a príručná dielňa

Jedná sa o jednu miestnosť. Do užívania bola daná v roku 1982.

Zastavaná plocha skladu a príručnej dielne je 17 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú bez podmurovky. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové jednostranne obité; iba stĺpiky sú s dreveným plášťom. Vodorovné nosné konštrukcie, stropy, tvoria krov s podbitím. Strecha je sedlová, krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Výplne otvorov, dvere, sú oceľové alebo drevené zvlakové; okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy sú hrubé betónové a tehlová dlažba. Vnútorná elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkami.

   

2. Podzemná pivnica

Bola vybudovaná pod zadnou časťou rodinného domu v roku 1980. Murovaná je z lomového kameňa, podlaha je hlinená, strop je montovaný z prefabrikovaných panelov.

Objem pivnice je 20,94 m3.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.