2. opakovaná dražba rodinného domu v obci Biel, okres Trebišov Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
02.06.2021 11:00
Miesto dražby:
Conference room na 7. poschodí v budove Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice, spoločnosť b&c language school, s.r.o.
Prvá obhliadka:
14.05.2021 08:00
Druhá obhliadka:
31.05.2021 08:00
Najnižšie podanie:
14 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
19 400 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Okres:
Trebišov
Obec:
Biel
Katastrálne územie:
Biel
Ulica:
Sahara 333/2
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trebišov, obec: Biel, katastrálne územie: Biel, zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 511, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 333 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 495/3 o výmere 120 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 495/1 o výmere 365 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 495/3 o výmere 120 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 333, katastrálne územie Biel

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s jedným nadzemným podlažím. Do užívania bol daný v roku 1980. V roku 1994 bola k nemu realizovaná prvá prístavba – kotolňa a v roku 2010 bola realizovaná druhá prístavba – izba a chodba. Orientácia obytných miestností je na juh a východ. Rodinný dom je napojený na odber elektrickej energie a vody. Odkanalizovaný je do vlastnej žumpy. V obci je možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu a plyn. Rodinný dom nie je na tieto inžinierske siete napojený.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: chodba, komora, kúpeľňa s WC, kuchyňa, tri izby, kotolňa, v zadnej časti izba a chodba.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 140,36 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie, murivo hr. 300 mm, je z plynosilikátových tvárnic. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál hr. 100 až 150 mm. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s podbitím na rákos. Strecha je sedlová pokrytá krytinou z AZC vlnovkami, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy povrchov tvorí brizolitová omietka so soklom z lomového kameňa. Vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stien a stropov, maľby stien a stropov, v sociálnom zariadení je keramický obklad stien. Zariaďovacie predmety sú opotrebované, batérie sú pákové. Okná sú dvojité s plastovými predokennými vonkajšími roletami. Dvere sú biele v oceľových zárubniach, dvoje dverí sú rolovacie, vchodové dvere na terasu sú latované. Podlahy v chodbe sú plávajúce, v izbách sú z PVC, v kotolni je cementový poter. Ostatné podlahy tvoria keramické dlažby. V I. NP sa nachádza kúpeľňa s vaňou a WC. Pitná voda je ohrievaná elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody umiestneným v komore. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka z materiálov na báze dreva. V linke je zabudovaný nerezový drez s odkvapkávačom, plynová varná doska s odsávačom pár napojená na propán butánovú bombu a elektrická rúra na pečenie. V kúpeľni a okolo kuchynskej linky sa nachádza keramický obklad stien. Rodinný dom je vykurovaný kotlom na tuhé palivo. Radiátory sú panelové. Na dome nie je vykonávaná pravidelná údržba a je poškodená strešná krytina, keďže stropy vo dvoch izbách sú zatečené. V miestach, kde sa spája stavba pôvodného rodinného domu s prvou prístavbou je viditeľná veľká prasklina obvodovej steny – statická porucha.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

1. Drevený prístrešok

Nachádza sa vedľa rodinného domu a je s ním stavebne prepojený. Prístrešok nie je podpivničený a má jedno nadzemné podlažie. Do užívania bol daný v roku 1982.

Zastavaná plocha prístrešku je 16,69 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Prístrešok je založený na základoch pod stĺpikmi. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové jednostranne obité, trámčekové bez podhľadu. Strechu tvorí pultový krov s krytinou z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy  a vnútorné úpravy povrchov sú realizované napustením impregnácie. Okná sú jednoduché drevené. Dvere sú zvlakové.

  

2. Podzemná pivnica

Nachádza sa pod druhou prístavbou. Prístupná je pri rodinnom dome po vonkajších schodoch. Je murovaná z lomového kameňa. Podlahu tvorí udusaná hlina. Strop je železobetónový. Do užívania bola daná  v roku 1980.

Objem pivnice je 19,62 m3.

 

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si opravu a rekonštrukciu.