2. opakovaná dražba rodinného domu v obci Veľké Kosihy Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
26.05.2021 11:15
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
07.05.2021 13:30
Druhá obhliadka:
21.05.2021 13:30
Najnižšie podanie:
15 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
20 800 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Okres:
Komárno
Obec:
Veľké Kosihy
Katastrálne územie:
Veľké Kosihy
Ulica:
Veľké Kosihy 208
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Veľké Kosihy, katastrálne územie: Veľké Kosihy, zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 174, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 208 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1360/17 o výmere 472 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1360/7 o výmere 721 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1360/17 o výmere 472 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 208, katastrálne územie Veľké Kosihy

Bol daný do užívania v roku 1966. Prístavba bola realizovaná v roku 1975. Na rodinnom dome bola vykonávaná pravidelná údržba a v roku 1997 a 2010 boli čiastočne vymenené vybavenia hygienickej miestnosti, kuchyne, povrchy podláh, vnútorné vedenia vody a kanalizácie, keramické obklady.  

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 6,22 m2.

1. nadzemné podlažie pozostáva z troch obytných miestností, jednej izby, predsiene, kúpeľne, samostatného záchodu a kuchyne.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 133,95 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy rodinného domu tvoria monolitické betónové základové pásy s predpokladanou vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyriešená z betónu s priemernou výškou 0,75m. Zvislé nosné obvodové konštrukcie sú murované v prevažnej časti z plných tehál. Hrúbka muriva je 0,45m. Deliace vnútorné konštrukcie sú murované z tehál. Vonkajšie povrchy stien fasády sú brizolitové. Obklady nie sú zrealizované. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Stropná konštrukcia je s rovným podhľadom drevená trámová. Strešná konštrukcia je valbová. Strešná krytina je z pálenej jednodrážkovej škridly. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Ostatné konštrukcie/okenné parapety sú z pozinkovaného plechu. Schody do podkrovia (neobytný priestor) sú vyhotovené z mäkkého dreva bez podstupníc. Dvere na podlaží sú hladké plné alebo čiastočne zasklené na báze dreva. Okná sú prevažne nové - plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými kovovými žalúziami. Podlahy v obytných miestnostiach sú z laminátovej podlahy, ostatné podlahy sú z keramickej dlažby. Vykurovanie je riešené lokálne, plynovými kachlami v počte 4 kusy a kachlami na tuhé palivo a krbom v počte 4ks. Elektroinštalácia je svetelná motorická s poistkami. Rozvody studenej a teplej vody sú z pozinkovaného potrubia z centrálneho zdroja. Zdrojom vody je elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kúpeľni. Kanalizácia je z plastového potrubia. V dome sú zhotovené rozvody zemného plynu. Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák s elektrickou rúrou, odsávač pár, drezové nerezové umývadlo, kuchynská linka z materiálu na báze dreva približnej dĺžky 5m. Vnútorné vybavenie kúpeľne tvorí smaltová jednoduchá vaňa a umývadlo. Vodovodná batéria umývadla je nerezová páková. Batéria na vani je kohútiková so sprchou. Záchod je umiestnený samostatne, je splachovací s umývadlom. Vnútorné obklady stien kúpeľne nad 1,35m, obloženie vane, kuchyne pri dreze a záchodu do cca 1m. V dome sa nachádza krb s uzavretým ohniskom.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

1. Garáž pre osobné motorové vozidlá

Je pristavená k prístavbe rodinného domu a bola zrealizovaná v roku 1975.  

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 23,92 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú z monolitických betónových základových pásov s predpokladanou izoláciou proti zemnej vlhkosti, bez podmurovky. Zvislé konštrukcie sú murované z prevažnej časti z plných pálených tehál hr. 0,3m. Deliace priečky sa nevyskytujú. Stropná konštrukcia je drevená trámčeková s dolným podbitím. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Strešná konštrukcia je sedlová hambálková. Krytina je z pálených jednodrážkových škridiel. Klampiarske konštrukcie, žľaby, sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia je svetelná. Garážové vráta sú drevené v oceľovom ráme.    

 

2. Kurín

Pozostáva z jednej miestnosti, ktorá slúži na chov domácich zvierat. Bol daný do užívania v roku 1993.  

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 8,75 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú monolitické z prostého betónu. Zvislé konštrukcie sú z monolitického betónu. Pultová strecha je pokrytá azbestocementovými vlnovkami. Dvere sú kovové.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.

 

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.