2. opakovaná dražba rodinného domu v obci Trávnik za najnižšiu cenu! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
26.05.2021 12:00
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
07.05.2021 14:15
Druhá obhliadka:
21.05.2021 14:15
Najnižšie podanie:
6 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
8 600 €
Dražobná zábezpeka:
1 000 €
Okres:
Komárno
Obec:
Trávnik
Katastrálne územie:
Trávnik
Ulica:
Trávnik 210
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Trávnik, katastrálne územie: Trávnik, zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 423, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 210 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 581/14 o výmere 502 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 581/13 o výmere 597 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 581/14 o výmere 502 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 210, postavený na par. č. 581/14 v kat. území Trávnik

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Do užívania bol daný v roku 1962. Ide o starý, veľmi opotrebený a nedostatočne udržiavaný rodinný dom.

      

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Z juhozápadnej strany objektu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu.

Zastavaná plocha 1. NP sa predpokladá o výmere 84 m2.

 

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu bez podmurovky. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 500 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC – hladká omietka. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú pravdepodobne zhotovené z kotvených drevených dosák. Strop je drevený trámový s povrchovou úpravou z omietky MVC na rabitzové pletivo. Strecha je šikmá, sedlová s dreveným krovom. Krytina strechy je zhotovená z pálených jednodrážkových škridlí na jednoduchom latovaní. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty zistené neboli, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z brizolitovej škrabanej omietky. Vstupné dvere sú zhovené ako drevené, laťkové. Interiérové dvere sú zhotovené ako hladké plné. Okná sú zhotovené ako jednoduché drevené. Schody do podkrovia sú drevené s podstupnicami z mäkkého dreva. Okenice alebo vonkajšie rolety zistené neboli. Povrchy podláh sú z palubovky alebo dosák. Povrchy podláh ostatných miestností sú z kamennej dlažby. Vykurovanie je z centrálneho zdroja pravdepodobne plynového kotla a ako zdroj TÚV slúži zásobníkový plynový alebo elektrický ohrievač. Vykurovacie telesá sú hliníkové alebo liatinové. V rodinnom dome sa nachádza rozvod pozinkovaného potrubia studenej vody z centrálneho zdroja, rozvod kameninového potrubia kanalizácie, plynovod a svetelná a motorická elektroinštalácia.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v zlom stave.