Pripravujeme 2. opakovanú dražbu rodinného domu v Novej Dedinke! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Senec
Obec:
Nová Dedinka
Katastrálne územie:
Nová Ves pri Dunaji
Ulica:
sv. Cyrila a Metoda 858/44
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senec, obec: Nová Dedinka, katastrálne územie: Nová Ves pri Dunaji, zapísané v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1167, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 858 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 164/80 o výmere 98 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 868 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 164/94 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • prístavba k rodinnému domu so súpisným číslom 1127 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 164/160 o výmere 97 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 164/80 o výmere 98 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 164/94 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 164/95 o výmere 413 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 164/160 o výmere 97 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 858

Ide o samostatne stojaci, nepodpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2005.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: vstupná hala, WC, kuchyňa, komora, jedáleň, obývacia izba, izba, schodisko.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 97,78 m2.

1. podkrovie tvorí: chodba, 3 izby, kúpeľňa, WC, balkóny.

Zastavaná plocha 1. podkrovia je 97,78 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Dom je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou a betónovou podmurovkou. Obvodové nosné murivo je z pálených tehál hr. 45cm s tepelnou izoláciou. Vnútorné nosné deliace konštrukcie sú murované z tehál. Stropná doska nad 1.NP je tvorená železobetónovou stropnou doskou. V podkroví je strop drevený trámový s rovným podhľadom. Krov je drevený väznicový. Strešná krytina je ťažká betónová - BRAMAC. Vonkajšie omietky sú tvorené na báze umelých látok. Klampiarske konštrukcie (žľaby, zvody, parapety) sú z pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie sú vyhotovené takisto z pozinkovaného plechu. Dom je napojený na vodu, elektrinu, plyn a kanalizáciu, ktorá ale nie je ku dňu ohodnotenia skolaudovaná. Kanalizácia je dočasne napojená na žumpu. Na dome je zabezpečovacie zariadenie a bleskozvod. Podlahy vo WC, v komore a v obývacej izbe pri krbe tvorí keramická dlažba, v ostatných miestnostiach je laminátová podlaha. Schodisko z 1.NP do podkrovia je betónové s povrchom z dreva. Vo WC sa nachádza záchod so zabudovanou nádržkou v stene a keramické umývadlo s pákovou batériou. Podlaha je keramická dlažba, vyhotovený je keramický obklad stien dookola celého WC. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 6 m s nerezovým drezom s vodovodnou pákovou batériou. Zabudovaná je sklokeramická varná doska a teplovzdušná rúra, digestor. Obklad stien nad pracovnou doskou je vyhotovený z časti keramickým obkladom a z časti materiálom na báze dreva ako pracovná doska. V obývacej izbe sa nachádza krb s uzatvoreným ohniskom. Vykurovanie je teplovodné, panelovými radiátormi. Okná sú drevené s izolačným dvojsklom a s kovovými žalúziami. Dvere sú hladké plné, zárubne sú na báze dreva obložkové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Elektroinštalácia je svetelná - motorická. Vstup do podkrovia je po betónovom schodisku s povrchom z dreva zo vstupnej haly 1.NP. Podlahy v kúpeľni a vo WC sú vyhotovené z keramickej dlažby, v ostatných miestnostiach je laminátová podlaha. Vo WC sa nachádza záchod so zabudovanou nádržkou v stene, zásobník na ohrev TÚV a plynový závesný kotol na vykurovanie domu. V kúpeľni sa nachádza hydromasážna vaňa s vodovodnou nerezovou pákovou batériou so sprchou, 2x keramické umývadlo s vodovodnou nerezovou pákovou batériou. Keramický obklad je po obvode kúpeľne a vane. Vykurovanie podlažia je teplovodné, panelovými radiátormi. Okná sú drevené s izolačným dvojsklom s kovovými žalúziami. Dvere sú hladké, plné, zárubne sú na báze dreva obložkové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Elektroinštalácia je svetelná.

 

2. Prístavba k rodinnému domu súpisné číslo 1127

Ide o samostatne stojacu nepodpivničenú stavbu, s jedným nadzemným podlažím a bez obytného podkrovia. Stavba je pristavená za garážou súp. č. 868 a v čase obhliadky s ňou bola funkčne prepojená. Do užívania bola daná v roku 2011.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, masáž, odpočívareň, sprcha, WC, sauny, jacuzza a ochladzovací bazén.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 98,77 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Stavba je založená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Obvodové nosné steny sú murované z tehál, priečky sú tehlové, strop je železobetónový s rovným podhľadom - zateplený. Zastrešenie je riešené dreveným hambálkovým krovom. Strešná krytina je ťažká - betónová Bramac. Klampiarske konštrukcie, žľaby, zvody, parapety sú z pozinkovaného plechu. Okná sú drevené EUROOKNA s izolačným dvojsklom. Opatrené sú vnútornými kovovými žalúziami. Vstupné dvere sú drevené v drevenej zárubni. Interiérové dvere sú dyhované v obložkových zárubniach. Vnútorné povrchy stien sú vápenné hladké. Povrchová úprava fasády objektu je zatepľovacím systémom a omietkou z umelých látok. Podlahy sú z keramickej dlažby. V miestnosti masáže je umiestnené jedno umývadlo s vodovodnou nerezovou batériou a s bojlerom na ohrev TUV. Keramický obklad je vyhotovený okolo celého WC na výšku viac ako 1 m. V sprche sa nachádza murovaný sprchový kút s vodovodnou nerezovou sprchovou batériou. Keramický obklad je dookola celej sprchy. Vykurovanie je teplovodné, panelovými radiátormi. Zdrojom tepla je kotol umiestnený v rodinnom dome. Podľa informácií vlastníka je vykurovanie doplnené podlahovými elektrickými roštami. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Stavba je napojená na elektro, vodu a kanalizáciu.  

 

3. Garáž súpisné číslo 868

Je pristavená k rodinnému domu súp. č. 858, ktorý je hlavnou stavbou a je funkčne prepojená s objektom prístavby rodinného domu. Jedná sa o nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím bez obytného podkrovia. Garáž bola daná do užívania v roku 2005.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 22,72 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Garáž je založená na základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie hr. 30 cm sú murované z tvaroviek POROTHERM. Stropná konštrukcia nad prízemím je železobetónová monolitická, zateplená s rovným podhľadom. Konštrukcia krovu je drevená hambálková. Strešná krytina je ťažká betónová Bramac. Klampiarske konštrukcie na garáži (žľaby, zvody, oplechovanie) sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia povrchová úprava stien je zateplená s omietkou na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná sú drevené eurookná s izolačným dvojsklom. Dvere sú dýhované v obložkovej zárubni. Garážové vráta sú plastové s diaľkovým automatickým ovládaním. Podlaha je keramická dlažba. Vykurovacím telesom je plechový radiátor s napojením na UK v rodinnom dome. Garáž je vybavená umývadlom s pákovou batériou, sprchovým kútom s pákovou batériou a misou WC. Napojená je na vodovod, elektrinu 220V a 380V. Odkanalizovaná je do žumpy.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Záhradné jazierko

Do užívania bolo dané v roku 2007. Je vytvorené z fólie vo výkope.

Plocha jazierka je 48 m2.

 

2. Podzemná pivnica

Bola vybudovaná v roku 2005 z monolitického betónu. V pivnici sa nachádza studňa s elektrickým a ručným čerpadlom. Podlaha je štrkopiesková.

Objem pivnice je 25,7 m3.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.